دانلود مقاله لاتین شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

Format : Pdf | Size : 144 KB| Page :14

دانلود ترجمه مقاله شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

Format : Word | Size : 121 KB | Page : 23