ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی

عنوان انگلیسی: Supercritical mixing and combustion in rocket propulsion

عنوان فارسی: احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی

نمونه متن ترجمه

1. انگیزه و اهداف
مدلسازی ترکیب فرابحرانی و فوق بحرانی چالش های قابل ملاحظه ایی برای شبیه سازی های پیشگویانۀ احتراق موشک را مطرح می کند. خواص ترموفیزیکی سیالات نزدیک نقطۀ بحرانی دستخوش تغییرات چشم گیری می شود که در صورت عدم تغییر فازی رخ می دهد. در تمام این شرایط حاد فشار، نیروهای اتمی دافع به اندازه ایی اهمیت پیدا می کنند که بر تنش سطحی چیره می شوند و یک سیال چگال تک فازی ایجاد می کنند که خواص گاز (مثل قابلیت انتشار بالا) و مایع (مثلاً چگالی بالا) هر دو را با هم دارند. در رژیم فرابحرانی، ترکیب عمدتاً شامل یک فرایند منتج از انتشارات که خواص ترموفیزیکی در این فرایند توابع غیرخطی فشار و دمای محلی می باشند. با توجه به چگالی مایع شکل نزدیک نقطۀ جوش، سیال در معرض شیب های چگالی شدید در محیط پیوستۀ دیگر می باشد. به عنوان مثال، در فشار 505 μpa، چگالی اکسیژن به طور میانگین تا بیش از 46 kg/m3 در هر درجه کلوین بین 150 K و 160 K کاهش میابد. مشابهاً، حرارت ویژه در فشار ثابت توسط عامل 10 در همین رنج متغیرات است به شکل 1 مراجعه کنید. این رفتار بسیار غیرخطی در نزدیکی نقطه بحرانی فقط یک نمونه از ناتوانی قانون گاز ایده آل برای به هم مرتبط ساختن حالات ترموفیزیکی به هم می باشد.

فهرست مطالب

1- انگیزه و اهداف

2 -مدلسازی تاثیرات سیال واقعی

الف معادله حالت

ب خواص ترمودینامیکی و انتقالی

3 اجرای عددی

3-1 ترکیب خالص سیالات چندگونه ایی

3-2 احتراق و تسطیح شعله

4 شبیه سازی های عددی

4-1 مورد غیرواکنشی

4-2 مورد واکنش: یک مورد واکنشی انژکتور واحد

5 نتیجه گیری و مطالعات آینده

ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی
قیمت : 11900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ تیر ۱۳۹۸
334 بازدید