مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی

مجموعه سوالات اطلاعات سیاسی واجتماعی (به همراه پاسخنامه) ۳۲۵  سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی  
بیشتر

سوالات تخصصی کارشناس نقشه برداری

سوالات تخصصی کارشناس نقشه برداری فهرست سوالات: زبان تخصصی ژئودزی نقشه خوانی و کارتو گرافی فتو گرامتری و تفسیر عکسهای هوایی فرایند پردازش اطلاعات رقومی سنجش از راه دور سیستم های اطلاعات جغزافیایی و کاربرد آن در GIS  
بیشتر

سوالات تخصصی کارشناس منابع آب

سوالات تخصصی کارشناس منابع آب فهرست سوالات: زبان تخصصی هیدرولوژی هیدروژئولوژی هیدرولیک و سیالات زمین شناسی ایران مدلهای آبهای سطحی و زیر زمینی
بیشتر

سوالات تخصصی کارشناس ایمنی برق

سوالات تخصصی کارشناس ایمنی برق فهرست سوالات: زبان تخصصی بهداشت محیط کار عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار مدیریت ایمنی و ریسک ایمنی در برق
بیشتر