دانلود پایان نامه امنیت و اعتماد مشتریان با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی

عنوان

بررسی رابطه بین امنیت و اعتماد درک شده مشتریان با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی (موبایل بانک) در شعب بانک ملت شهرستان گنبدکاووس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش:بازاریابی

بهار 1393

چکیده:

سیستم پرداخت الکترونیکی یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید قابل اعتماد و عاری از نقص های امنیتی باشد. برای جذب، نگهداری و بازگرداندن کاربران سیستم پرداخت الکترونیکی، بهبود بخشیدن به ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در طول تراکنش های پرداخت الکترونیکی امری حیاتی است؛ از این رو در این پژوهش سعی شده است، تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی بانک ملت  بررسی شود. روش پژوهش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و به آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداخته شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بین حفاظت فنی با امنیت درک شده و اعتماد درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد. بین فرآیندهای تراکنش با امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود دارد این در حالی است که نتایج نشان دهنده آن است که بین فرآیندهای تراکنش و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود ندارد. در ادامه بین بیانیه امنیت و اعتماد درک شده رابطه معنی داری وجود دارد در حالی است که بین بیانیه امنیت و امنیت درک شده ارتباط معنی داری وجود ندارد. در ادامه محقق دریافت که بین امنیت درک شده و اعتماد درک شده رابطه معنی داری در استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: سیستم پرداخت الکترونیکی؛ بیانیه امنیت؛ حفاظت فنی؛ فرآیندهای تراکنش؛ امنیت و اعتماد درک شده مشتریان

فهرست

فصل اول – کلیات و طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

قلمرو زمانی ؛ مکانی و موضوعی تحقیق

تعریف عملیاتی و مفهومی تحقیق

 

فصل دوم  – مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

اهمیت و مفهوم  اعتماد

اعتماد در تجارت الکترونیک

ویژگیهای اعتماد در تجارت الکترونیک

مشخصات اعتماد مجازی

متغیرهای فردی موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی

متغیرهای مربوط به شرکت مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی

متغیرهای مربوط به تارنما

متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی

متغیرهای زیرساختی مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

خدمات امنیتی مورد نیاز در تجارت الکترونیکی

امضای الکترونیکی

گواهی الکترونیکی و زیر ساخت کلیدعمومی

مرکز صدور گواهی

مخزن

دفاتر ثبت نام

قوانین و مقررات

امنیت سایت های تجاری در اینترنت

مهر زمانی

سیستم پرداخت

اهمیت سیستم پرداخت

ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک

ارزیابی ویژگیهای سیستم پرداخت الکترونیک

مزایا و معایب مدلهای پرداخت

مزایا و معایب سیستمهای مبتنی بر حساب

پیشینه پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

 

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و حجم نمونه

روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه

روش گردآوری داده ها

روائی و پایائی تحقیق

روائی پرسشنامه

پایائی پرسشنامه

شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

مدل سازی معادلات ساختاری

مراحل مدل سازی در SEM

روش حداقل مربعات جزئی(PLS)

پایایی و روایی در PLS

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی(CR)

سنجش بارهای عاملی

روایی همگرا

روایی واگرا

معیارهای ارزیابی برازش مدل در PLS(مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی)

معیار مقادیر اشتراکی برای ارزیابی برازش بخش مدلهای اندازه گیری

اعداد معناداری t و R Squares برای ارزیابی برازش بخش ساختاری

معیار برازش(GOF)برای ارزیابی برازش بخش کلی

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

آمار توصیفی

توزیع جنسیتی

توزیع میزان تحصیلات

بررسی مدل اندازهگیری پژوهش

بررسی روایی سازه ابزار تحقیق

آزمون مدل مفهومی پژوهش

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

خلاصه محتوایی تحقیق

نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

منابع و مأخذ

 

دانلود پایان نامه امنیت و اعتماد مشتریان با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی
قیمت : 29000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ بهمن ۱۳۹۶
162 بازدید