پرسشنامه جو سازمانی وانگیزش کارکنان

هدف پرسشنامه : بررسی جو موجود در سازمان.

نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد جو موجود در سازمان با توجه به طیف بیان کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه جو سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده .
تعداد سوالات:  ۲۴
توضیحات : سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده .
نوع فایل : Word 2007
تعداد سوالات:  در قالب سه سوال طراحی شد که درکل تعداد گویه ها ۲۶

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

پرسشنامه

پرسشنامه جو سازمانی وانگیزش کارکنان
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۵ آذر ۱۳۹۳
104 بازدید