پرسشنامه تاثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی

هدف پرسشنامه : بررسی تاثیرسیستم هایاتوماسیون بر ارتباطات سازمانی

نحوه تکمیل : نظر خود را در مورد تاثیر سیستم اتوماسیون توجه به طیف بیان کنید.

توضیحات : سوالات پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده .

تعداد سوالات:  ۱۹ گویه

نوع فایل : Word 2007
روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است.

پرسشنامه

پرسشنامه تاثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۶ آذر ۱۳۹۳
85 بازدید