پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی

پایان نامه تحصیلی درجه کارشناسی ارشد جغرافیا (M.A)

عنوان:

پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد. این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

sad2

فهرست مطالب

۱-فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۶- روش تخقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷- مشکلات……………………………………………………………………………………………………. ۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳- تفاوت رشد و توسعه…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴- توسعه روستایی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۵- اهداف توسعه روستایی………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها……………………………………………………………….. ۲۱

۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین……………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)……………………………………. ۲۲

۲-۹- موانع توسعه روستایی……………………………………………………………………………………. ۲۳

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان…………………………………………………………… ۳۰

۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان……………………………………………… ۳۲

۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۳- زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان……………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۵- آب و هوای دهستان اترک………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۵-۱- درجه حرارت (دما)………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما……………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۳- بارندگی………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش……………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۵-۵- نم نسبی…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۵-۶- تبخیر و تعرق…………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۵-۷- یخبندان…………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………. ۵۴

۳-۶-۱- روش دومارتن…………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۶-۲- روش آمبرژه…………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۶-۳-آمبروترمیک………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۶-۴- هایتروگراف……………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۶- منابع آب…………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی…………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۷- خاک‌شناسی دهستان………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۸- پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………. ۶۶

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت…………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۲- تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۱- تراکم نسبی……………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳- ترکیب جمعیت…………………………………………………………………………………………….. ۸۰

الف- ترکیب جنسی جمعیت………………………………………………………………………….. ۸۰

ب- ترکیب سنی جمعیت………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۴- سواد……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۶- حرکات جمعیت…………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۶-۱- ولادت………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۶-۲- مرگ و میر……………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۶-۳- مهاجرت………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی…………………………………………………………………………………… ۹۵

الف- نرخ رشد طبیعی……………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت………………………………………………………………………….. ۹۶

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۱- کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۵-۲-۱- مالکیت خصوصی……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۲-۲- مالکیت دولتی…………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-۳- مالکیت وقفی……………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۳-۱- آب‌های سطحی………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳-۲- چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۳-۳- چاه‌ها………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۴- روش‌های آبیاری…………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

الف- آبیاری کرتی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

ب- آبیاری نشتی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۵- زراعت………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۵-۵-۱- گندم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۵-۲- جو………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۵-۳- برنج………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۵-۴- گیاهان صنعتی…………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۵-۴-۱- پنبه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۵-۴-۲- چغندر قند……………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۵-۵- هندوانه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۵-۶- درآمد حاصل از زراعت…………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۵-۷- باغداری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان اترک……………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۹- صنعت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۵-۱۰- خدمات……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۶-۱- امکانات آموزشی………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی…………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۶-۳- خدمات زیربنایی………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۶-۳-۱- آب‌رسانی………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۶-۳-۲- برق‌رسانی………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی……………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره……………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره………………………………………………………………………. ۱۵۰

۷-۳- سطح حوزه آبریز سد……………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۷-۴- مساحت منطقه……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۷-۵- اهداف سد…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۷-۶- مشخصات سد و سرریز…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

۷-۶-۱- مشخصات مخزن…………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف………………………………………………………………………… ۱۵۲

۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد………………………………………………………………… ۱۵۲

۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها…………………………………………………………………………………. ۱۵۲

۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد…………………………………………………………………………………… ۱۵۳

۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه……………………………………… ۱۵۵

۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…………. ۱۵۵

۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه      ۱۶۱

۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد…………………………………….. ۱۶۲

۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……….. ۱۶۸

۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…….. ۱۷۰

۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه…….. ۱۷۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه……………………………………………………………………… ۱۷۶

۸-۲- آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۸-۲-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۸-۲-۲- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. ۱۹۰

۸-۳- ارائه راهبردها………………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵

«فهرست جداول»

جدول شماره (۳-۱) تقسیمات کشوری مانه و سملقان…………………………………………………………. ۳۰

جدول شماره (۳-۲) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک……………………………………………….. ۳۱

جدول شماره (۳-۳) تغییرات دما در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۵۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳

جدول شماره (۳-۴) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۸۶-۱۳۵۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۵

جدول شماره (۳-۵) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد ۱۳۶-۱۳۵۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۷

جدول شماره (۳-۶) میزان رطوبت در دهستان اترک………………………………………………………….. ۴۹

جدول شماره (۳-۷) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………………………………………….. ۵۰

جدول شماره (۳-۸) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………….. ۵۲

جدول شماره (۳-۹) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن……………………………………… ۵۴

جدول شماره (۳-۱۰) ارتفاع و دبی رودخانه اترک…………………………………………………………….. ۶۳

جدول شماره (۳-۱۱) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۷

جدول شماره (۴-۱) تحولات جمعیتی دهستان اترک…………………………………………………………… ۷۶

جدول شماره (۴-۲) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه…………………………………. ۷۶

جدول شماره (۴-۳) تراکم نسبی دهستان اترک…………………………………………………………………. ۷۷

جدول شماره (۴-۴) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه……………………………………………………. ۷۹

جدول شماره (۴-۵) نسبت جنسی در روستاهای نمونه………………………………………………………… ۸۱

جدول شماره (۴-۶) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه……………………………. ۸۲

جدول شماره (۴-۷) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی……………… ۸۳

جدول شماره (۴-۸) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………………… ۸۹

جدول شماره (۴-۹) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه………………………………………. ۹۰

جدول شماره (۴-۱۰) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………………….. ۹۱

جدول شماره (۴-۱۱) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………….. ۹۲

جدول شماره (۴-۱۲) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک………………… ۹۲

جدول شماره (۴-۱۳) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه………………………………. ۹۳

جدول شماره (۴-۱۴) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه…………………………………………………….. ۹۵

جدول شماره (۴-۱۵) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک………………………….. ۹۶

جدول شماره (۵-۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه   ۱۰۶

جدول شماره (۵-۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد   ۱۰۷

جدول شماره (۵-۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو     ۱۰۸

جدول شماره (۵-۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد   ۱۰۹

جدول شماره (۵-۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه     ۱۱۰

جدول شماره (۵-۶) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد     ۱۱۱

جدول شماره (۵-۷) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو        ۱۱۲

جدول شماره (۵-۸) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد     ۱۱۳

جدول شماره (۵-۹) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه       ۱۱۴

جدول شماره (۵-۱۰) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه     ۱۱۶

جدول شماره (۵-۱۱) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۲) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه     ۱۱۸

جدول شماره (۵-۱۳) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

جدول شماره (۵-۱۴) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

جدول شماره (۵-۱۵) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

جدول شماره (۵-۱۶) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد……………… ۱۲۲

جدول شماره (۵-۱۷) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه……… ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۸) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز…………………………………… ۱۲۵

جدول شماره (۵-۱۹) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه……………….. ۱۲۶

جدول شماره (۵-۲۰)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله…………………………………… ۱۲۶

جدول ( ۵-۲۱ ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده………………………………………………… ۱۲۷

جدول شماره (۵-۲۲)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد…………………………………. ۱۲۹

جدول شماره (۵-۲۳)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه…………………………….. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۴)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی……………………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره (۵-۲۵)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه……………………………… ۱۳۱

جدول شماره (۶-۱)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک………………………….. ۱۴۰

جدول شماره ( ۶-۲ )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۱

جدول شماره  (۷-۱) مشخصات عمومی‌سد………………………………………………………………………. ۱۵۴

جدول (۷-۲) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه……………. ۱۵۵

جدول (۷-۲) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه…………………. ۱۵۵

جدول (۷-۳) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد……………. ۱۵۶

جدول (۷-۳) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد………………….. ۱۵۶

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو……. ۱۵۷

جدول (۷-۴) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو…….. ۱۵۷

جدول (۷-۵) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد…… ۱۵۸

جدول (۷-۵) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد………………….. ۱۵۸

جدول شماره (۷-۶):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد……………………….. ۱۵۹

جدول شماره (۷-۷):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد………………………… ۱۶۰

جدول شماره (۷-۸) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد…………… ۱۶۲

جدول شماره (۷-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد….. ۱۶۳

جدول شماره(۷-۱۰) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد…………………………………….. ۱۶۴

جدول شماره (۷-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد ……. ۱۶۵

جدول شماره (۷-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد…. ۱۶۶

جدول (۷-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………………. ۱۶۷

جدول شماره (۷-۱۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد    ۱۶۸

جدول شماره(۷-۱۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۰

جدول شماره (۷-۱۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱

جدول شماره (۷-۱۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

جدول شماره (۸-۱) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا…………………………………… ۱۷۶

جدول شماره (۸-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………… ۱۷۷

جدول شماره (۸-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………. ۱۷۸

جدول شماره (۸ – ۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد…….. ۱۷۹

جدول شماره (۸-۵) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد………………………………………. ۱۸۰

جدول شماره (۸-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد………… ۱۸۱

جدول شماره  ( ۸-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد……. ۱۸۲

جدول شماره(۸-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار……………… ۱۸۳

جدول شماره (۸-۹) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد……………. ۱۸۴

جدول شماره (۸-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

جدول شماره (۸-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به

قبل احداث سد…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

جدول شماره (۸-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

جدول شماره (۸-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

جدول شماره(۸-۱۴) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد……………………………. ۱۸۹

جدول شماره (۸-۱۵) آزمون  یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره    ۱۹۰

جدول (۸-۱۵) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)………………………………………………………… ۱۹۰

جدول شماره (۸-۱۶)…………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱

جدول شماره (۸-۱۷) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره……. ۱۹۴

«فهرست نمودار»

نمودار شماره (۳-۱) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………. ۴۴

نمودار شماره (۳-۲) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………… ۴۶

نمودار شماره (۳-۳) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………. ۴۸

نمودار شماره (۳-۴) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………………………………………. ۵۱

نمودار شماره (۳-۵) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………………. ۵۳

نمودار شماره (۳-۶) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن…………………………………………. ۵۵

نمودار شماره (۳-۷) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه……………………… ۵۷

نمودار شماره (۳-۸) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………….. ۵۹

نمودار شماره (۳-۹) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………….. ۶۱

نمودار شماره (۴-۱) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه……………………………………………………. ۷۹

نمودار شماره (۴-۲) نسبت جنسی در روستاهای نمونه………………………………………………………… ۸۱

نمودار شماره (۴-۳) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد……………………………………….. ۸۴

نمودار شماره (۴-۴) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو………………………………………….. ۸۵

نمودار شماره (۴-۵) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد……………………………………….. ۸۶

نمودار شماره (۴-۶) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه……………………………………….. ۸۷

نمودار (۵-۱) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد……………………………….. ۱۲۳

نمودار (۵-۲) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد………………………………… ۱۲۳

نمودار شماره(۵-۳) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث………………………………. ۱۲۸

نمودار شماره(۵-۴) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث……………………………….. ۱۲۸

نمودار شماره (۵-۵)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه. ۱۳۱

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد…………………………… ۱۵۹

نمودار شماره (۷-۱) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد…………………………… ۱۶۰

نمودار شماره (۷-۳) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد…………… ۱۶۲

نمودار شماره (۷-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد ……………….. ۱۶۳

نمودار شماره (۷-۵) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد  از احداث سد……………….. ۱۶۴

نمودار شماره (۷-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند

قبل از احداث سد………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

نمودار شماره (۷-۷) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد…………………………… ۱۶۶

نمودار شماره (۷-۸) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………. ۱۶۷

نمودار شماره (۷-۹) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد……………….. ۱۶۹

نمودار شماره (۷-۱۰) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد………………………. ۱۷۰

نمودار شماره (۷-۱۱) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

نمودار شماره  (۷-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا

قبل یا بعد از احداث سد………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

نمودار شماره (۸ – ۱): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا………………………………. ۱۷۶

نمودار شماهر (۸-۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت………………………………. ۱۷۷

نمودار شماره (۸-۳) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………. ۱۷۸

نمودار شماره (۸-۴) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد……………….. ۱۷۹

نمودار (۸-۵) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد……………………………………… ۱۸۰

نمودار شماره (۸-۶) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند

قبل از احداث سد                                                                                                 ۱۸۱

نمودار شماره (۸-۷) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد……………………………. ۱۸۲

نمودار شماره  (۸-۸) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………. ۱۸۳

نمودار شماره  (۸-۹) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد……… ۱۸۴

نمودار شماره  (۸-۱۰) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

نمودار شماره  (۸-۱۱) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد……………. ۱۸۶

نمودار شماره  (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد……………………… ۱۸۷

نمودار شماره (۸-۱۲) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری

در روستا بعد از احداث سد……………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

«فهرست نقشه‌ها»

نقشه شماره (۳-۱) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان…………………………………….. ۳۳

نقشه شماره (۳-۲) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان……………………………. ۳۵

نقشه شماره (۳-۳) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان………………………………. ۳۸

نقشه شماره (۸-۱) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره……………………….. ۱۹۵

 

پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ آبان ۱۳۹۵
151 بازدید