پایان نامه طراحی و پیاده سازی مدار تصحیح کننده خطای بدون بازگشت به روش آسنکرون

چکیده

طراحی مدارات به روش آسنکرون، می تواند منجر به کاهش توان مصرفی و افزایش پایداری مدار در مقایسه با مدارات سنکرون شود. اما در ازای این مزایا، تعدادترانزیستورهای مدار به شدت افزایش می یابد. برای گزینش صحیح میان طراحی سنکرون و آسنکرون لازم است که میزان تاثیر مثبت یا منفی هر یک از این روشها در مصرف توان، سرعت، اندازه مدار و پایداری در برابر تغییرات ولتاژ بدرستی شناخته شود.
در این پروژه با پیاده سازی مدار  Reed-Solomon به دو روش سنکرون و آسنکرون سعی نمودیم میزان تاثیر این روشها را در توان مصرفی، سرعت، اندازه مدار و پایداری در برابر تغییرات سطح ولتاژ بررسی نماییم.
در کنار این اهداف، روشی را برای تخمین انرژی بدون نیاز به شبیه سازی آنالوگ با Spice معرفی کردیم و بر اساس آن روشهایی را برای کاهش توان مصرفی در مدارات آسنکرون مبتنی بر الگوهای خاص ارائه نمودیم. از دیگر دستاوردهای این پروژه، افزودن قابلیت سنتز مدارات مبتنی بر الگوهای خاص به ابزار سنتز Persia بوده است که در مکان مقتضی به آن اشاره خواهد شد.

 

images

فهرست 

فهرست شکلها

فهرست جدولها

مقدمه

 تشخیص و تصحیح خطا با Reed-Solomon

پیاده سازی Reed-Solomon به روش سنکرون

طراحی آسنکرون بر اساس الگوهای PCFB و PCHB

 معرفی ابزار سنتز Persia

طراحی مدار Reed-Solomon به روش آسنکرون

مصرف انرژی در مدارات دیجیتال CMOS

مصرف انرژی در مدارات آسنکرون و روشهایی برای کاهش آن

 مقایسه دو مدار و ارائه نتایج

نتایج

مراجع

۶

 

 

 

پایان نامه طراحی و پیاده سازی مدار تصحیح کننده خطای بدون بازگشت به روش آسنکرون
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۳ آذر ۱۳۹۳
83 بازدید