پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

مقدمه

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف کودکان کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش کودکان کار و خیابانی اشاره می کنم و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتاطی و هدف ارتباط می پردازم و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان می کنم . ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای  فرهنگی  هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی NLP سازمان می دهم . بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری را پورت ، ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، روبرو شدن با مقاومت می پردازم.

kodak2

فهرست مطالب

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

هدف تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

پیشینه پژوهش

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

ساختار اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی

ارتباط چیست

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقرراری ارتباط چیست

مبانی ارتباط اثر بخش

مهارت های روابط انسانی

نظریه نیاز و ارتباط موثر

مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان

مدل ارتباطی NLP

راههای برخورد با مقاومت

ابزار اندازه گیری

و……………………………

پایان نامه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : 152 مگابایت
DocFile
۱۰ آذر ۱۳۹۵
53 بازدید