پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

موضوع:

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل
– ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون

چکیده

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اکسیم از ۲ـ (۴ـ  ترسیوبوتیل ـ ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه شده می‌باشد.

با توجه به اهمیت اکسیم‌ها در بسیاری از داروها و ترکیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیک، علف‌کش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌کش‌ها و … مبادرت به سنتز این واحدها نمودم.

ابتدا ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون را در حضور (%۴۰) KOH و اتانول رفلاکس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروکسیل آمین و هیدروکلراید و سدیم استات، اکسیم مربوطه بدست آمد.

تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اکسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

 

فهرست مطالب

خلاصه فارسی

مقدمه………………………….. ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- اکسیم‌ها و کاربرد آنها……………… ۲

۱-۱-۱- اثر اکسیم به عنوان آنتی دوت………. ۴

الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اکسیم‌ها……… ۱۱

ب) فارماکوکینتیک اکسیم‌ها……………….. ۱۴

ج) سمیت اکسیم‌ها……………………….. ۱۵

د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro……… 17

هـ) خاصیت احیاکنندگی در In-Vivo…………… 20

و) اثربخشی درمانی اکسیم‌ها………………. ۲۵

ز) توصیه‌های بالینی…………………….. ۳۰

۱-۱-۲- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره   ۳۲

الف) مکانیزم عمل آفت کش‌های ارگانو فسفره….. ۳۲

ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره  ۳۴

ج) درمان مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره.. ۳۷

۱-۱-۳- اکسیم با کاربرد علف‌کش……………. ۳۸

۱-۱-۴- اثر ضد قارچی اکسیم‌ها…………….. ۳۹

الف) معرفی قارچ‌ها……………………… ۳۹

ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی………….. ۴۱

ج) آزول‌های ضد قارچ…………………….. ۴۳

د) فارماکوفور آزول‌های ضد قارچی………….. ۴۴

هـ) مکانیزم اثر آزول‌ها…………………. ۴۸

و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ  (آنالوگ های اکسی کونازول) ۵۱

۱-۱-۵- اثر اکسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز ۵۵

۱-۱-۶- ترکیبات آنتی‌بیوتیک با ساختار اکسیم… ۵۷

الف) تعریف آنتی‌بیوتیک‌ها………………… ۵۷

ب) منابع آنتی‌بیوتیک‌ها………………….. ۶۰

ج) مکانیزم اثر آنتی‌بیوتیک‌ها…………….. ۶۰

د) آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام………………. ۶۳

۱-۱-۷- اثر اکسیم در درمان بیماری آلزایمر…. ۶۷

الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر……………. ۶۸

ب) درمان بیماری آلزایمر………………… ۶۸

۱-۱-۸- مشتقات اکسیم با خاصیت ضد تشنج…….. ۷۰

الف) فیزیوپاتولوژی صرع……………… ۷۲

ب)اتیولوژی صرع………………………… ۷۴

ج) دارو درمانی صرع…………………….. ۷۵

۱-۱-۹- مشتقات اکسیم با خاصیت مهار کنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم   ۷۸

۱-۱-۱۰- اکسیم با خاصیت مهارکنندگی آنزیم Cytp450 79

فصل دوم: بخش نظری

۲-۱- تلاش برای سنتز ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون. ۸۱

۲-۱-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی ۸۲

۲-۱-۲- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن۸۲

۲-۱-۳- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی  ۸۳

۲-۱-۴- روش خالص سازی کتون سنتز شده…….. ۸۴

الف) انتخاب حلال……………………….. ۸۵

ب) انحلال……………………………… ۸۶

ج) صاف کردن محلول داغ………………….. ۸۷

د) تبلور……………………………… ۸۷

هـ) صاف کردن………………………….. ۸۸

و) خشک کردن بلور‌ها…………………….. ۸۹

۲-۲- تلاش برای سنتز اکسیم از ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون………………… ۹۰

۳-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی…….. ۹۱

۳-۲- عمل جداسازی کتون مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد ۹۲

۳-۳- طیف‌های کتون سنتز شده……………. ۹۵

۳-۴- بررسی و نتیجه گیری…………….. ۱۰۶

۳-۵- تلاش برای سنتز اکسیم از کتون ساخته شده در مرحله ۳-۱- ۱۰۷

۳-۶- عمل جداسازی اکسیم مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد    ۱۰۸

۳-۷- طیف‌های اکسیم سنتز شده……………… ۱۱۰

۳-۸- بررسی و نیتجه‌گیری…………………. ۱۱۵

خلاصه انگلیسی………………………….. ۱۱۶

منابع………………………………… ۱۱۷

 

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیکلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ اسفند ۱۳۹۵
92 بازدید