پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و روابط مابین معیارها و زیر معیارها

عنوان:پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و روابط مابین معیارها و زیر معیارها

چکیده

از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. یکی از کار آمد ترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process ) است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه ی ۱۹۷۰ مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد.

این فرایند با توجه به ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با نگرشی متفاوت در مقایسه ی دو به دوی معیار ها و زیر معیار ها در این فرایند نتایج حاصل از این روش به واقعیت موجود نزدیک تر شود. بر همین اساس با توجه به اینکه هر معیار یا زیر معیاری در این فرایند در سطوح مختلف دارای مطلوبیت متفاوتی می باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبیت معیار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقایسه کرد.

جهت آزمایش نتایج حاصل از این کار پژوهشی تکنیک حاصله به صورت حل یک مسئله پیاده گردیده که در این پایان نامه موجود می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه : ۲

فصل اول  ۴

کلیات  ۴

۱-۱) موضوع تحقیق : ۵

۱-۲) بیان و تعریف موضوع : ۵

۱-۳) اهداف تحقیق : ۶

۱-۴) فرض تحقیق  ۶

۱-۵) قلمرو علمی تحقیق  ۶

۱-۵-۱) قلمرو مکانی : ۷

۱-۶) متدولوژی تحقیق : ۷

۱-۶-۱) روش تحقیق: ۷

۱-۶-۲) روش گردآوری اطلاعات: ۸

۱-۷) محدودیت های تحقیق : ۸

فصل دوم ۹

مروری بر ادبیات تحقیق  ۹

پیشگفتار: ۱۰

۲-۱) کلیات  ۱۱

۲-۱-۱) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ۱۱

۲-۱-۲) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ۱۱

۲-۲) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ۱۳

۲-۲-۱) ساختن سلسله مراتبی  ۱۳

۲-۲-۱-۱ ) انواع سلسله مراتبی ها ۱۴

۲-۲-۱-۲) روش ساختن یک سلسله مراتبی  ۱۵

۲-۲-۲) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ۱۵

۲-۲-۲-۱) روش های محاسبه وزن نسبی  ۱۵

۲-۲-۲-۱-۱) روش حداقل مربعات  ۱۶

۲-۲-۲-۱-۲) روش حداقل مربعات لگاریتمی  ۱۷

۲-۲-۲-۱-۳) روش بردار ویژه ۱۸

۲-۲-۲-۱-۴) روش های تقریبی  ۱۹

۲-۲-۲-۲) محاسبه وزن نهایی : ۲۰

۲-۲-۳) محاسبه نرخ ناسازگاری  ۲۰

۲-۲-۳-۱) ماتریس سازگار ۲۰

۲-۲-۳-۲) ماتریس ناسازگار ۲۱

۲-۲-۳-۳) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس   ۲۲

۲-۲-۳-۴)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی  ۲۳

۲-۴) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها ۲۳

۲-۵) تئوری مطلوبیت  ۲۴

۲-۵-۱) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات  ۲۴

۲-۵-۲) نظریه کاردینالی مطلوبیت  ۲۵

۲-۵-۳) نظریه اردینالی مطلوبیت  ۲۵

۲-۵-۴) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی  ۲۵

۲-۵-۵) نرخ نهایی جانشینی  ۲۸

۲-۵-۶) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی  ۲۹

۲-۶) بررسی سوابق گذشته ۳۰

۳-۱) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی  ۳۶

۳-۱) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی  ۳۷

۴-۱) نتیجه گیری  ۵۳

۴-۲) پیشنهادات  ۵۳

فهرست منابع: ۵۵

۱-۱- تصمیم‌گیری چیست  ۵۶

۱-۱- تصمیم‌گیری چیست  ۵۷

۱-۱-۱- مقدمه و کلیات  ۵۷

۱-۱-۲- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن  ۵۷

۱-۱-۳- ویژگیهای یک تصمیم خوب  ۵۹

۱-۱-۴- انواع تقسیمات در تصمیم گیری  ۶۰

۱-۱-۴-۱- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده ۶۰

۱-۱-۴-۲- تصمیمات فردی و گروهی  ۶۳

۱-۱-۴-۲-۱- تصمیمات فردی  ۶۳

۱-۱-۴-۲-۲- تصمیم گیری گروهی  ۶۴

۱-۱-۵- مدلهای کلان تصمیم گیری  ۷۰

۱-۱-۵-۱- مدل راضی کننده ۷۱

۱-۱-۵-۲- مدل علاقه ضمنی  ۷۳

۱-۱-۵-۲- مدل علاقه ضمنی  ۷۴

۱-۱-۵-۳- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی) ۷۶

۱-۱-۶- محیطهای کلان تصمیم گیری  ۸۰

۱-۱-۶-۱- قطعی و معین  ۸۰

۱-۱-۶-۲- تحت ریسک   ۸۰

۱-۱-۶-۳- عدم قطعیت  ۸۱

۱-۲- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن  ۸۱

۱-۲-۱- تعریف تصمیم گیری چند معیاره ۸۱

۱-۲-۲- تعاریف و مفاهیم اولیه ۸۲

۱-۲-۲-۱- هدف بصورت یک تابع (Objective) 82

۱-۲-۲-۲- راه حل بهینه (Optimal Solution) 82

۱-۲-۲-۳- آلترناتیو  ۸۳

۱-۲-۲-۴- معیار ۸۳

۱-۲-۲-۶- راه حل برتر (Preferred Solution) 83

۱-۲-۲-۷- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution) 83

۱-۲-۲-۸- راهحل موثر (غیرمسلط) ۸۴

۱-۲-۳- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری  ۸۴

۱-۲-۳-۱- تبدیل معیارهای کیفی به کمی  ۸۴

۱-۲-۳-۱-۱- خطکش مقیاس   ۸۴

۱-۲-۳-۱-۲- منطق فازی (Fuzzy Logic) 85

۱-۲-۳-۲- نرمالیزه کردن  ۸۶

۱-۲-۳-۲-۱- نرمالیزه کردن برداری  ۸۶

۱-۲-۳-۲-۲- نرمالیزه کردن خطی  ۸۶

۱-۲-۳-۲-۳- روش سوم نرمالیزه کردن  ۸۷

۱-۲-۳-۳- وزندهی  ۸۷

۱-۲-۳-۳-۱- روش آنتروپی  ۸۷

۱-۲-۳-۳-۲- روش مقایسات زوجی  ۸۸

۱-۳- انواع تکنیکهای MCDM   ۸۸

۱-۳-۱-۱- روش Dominance  ۸۹

۱-۳-۱-۲- روش Maximin  ۸۹

۱-۳-۱-۳- روش Maximax  ۸۹

۱-۳-۱-۴- روش Conjunctive  ۸۹

۱-۳-۱-۵- روش Disjunctive  ۹۰

۱-۳-۱-۶- روش Lexicography  ۹۰

۱-۳-۱-۷- روش حذفی  ۹۰

۱-۳-۲- تکنیک های تعاملی  ۹۱

۱-۳-۲-۱- روش مجموع ساده وزین (SAW) 91

۱-۳-۲-۲- روش TOPSIS  ۹۲

۱-۳-۲-۳- روش ELECTRE  ۹۲

۱-۳-۲-۴- روش AHP  ۹۳

۱-۳-۲-۵- روش DEMATEL  ۹۳

۱-۳-۲-۶- روش NAIADE  ۹۴

۱-۳-۳- تکنیکهای پیشرفته تعاملی  ۹۴

۱-۳-۳-۱- روش EVAMIX  ۹۴

۱-۳-۳-۲- روش MAVT  ۹۵

۱-۳-۳-۳- روش UTA  ۹۵

۱-۳-۳-۴- روش MAUT

۱-۳-۳-۵- روش SMART

۱-۳-۳-۶- روش ORESTE

۱-۳-۳-۷- روش PROMETHEE

۱-۳-۳-۸- روش REGIME

۱-۳-۳-۹- روش PAMSSEM   ۹

۱-۳-۴- مقایسه تکنیکهای MCDM

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و روابط مابین معیارها و زیر معیارها
قیمت : 6000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ آذر ۱۳۹۴
68 بازدید