پایان نامه اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

عنوان:

بررسی اثر یک UDMA جدید برخواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در دندانپزشکی ترمیمی

 چکیده:

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.

روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ۶۰% وزنی Bis-GMA و ۴۰% وزنی TEGDMA تهیه شد. ۵/۰% وزنی کامفورکینون و ۵/۰% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات ۴-۲ میکرون به پایه رزینی اضافه شدند. ۸ نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریکه کامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت ۳ بار بصورت پوششی هر بار به مدت ۴۰ ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط کاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند.

برای اندازه‌گیری چغرمگی شکست (Fracture toughness) و استحکام خمشی (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت.

نتایج توسط آزمونهای آماری ANOVA و Tukey’s test بررسی شدند.

یافته ­ها: گروه ۱۰% UDMA بالاترین میزان Fracture toughness، و گروه ۵% UDMA بالاترین استحکام خمشی را بین تمامی گروهها داشتند.

اهمیت: تهیه کامپوزیت دندانی با خواص بهتر یکی از اهداف دندانپزشکی ترمیمی میباشد. یافته ها پیشنهاد می کنند که افزودن UDMA جدید باعث خواص مکانیکی برتر در کامپوزیت­های دندانی می شود.

فهرست مطالب                                                                                                      

 فصل اول: مقدمه

۱-۱- دلایل انتخاب موضوع

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- تعریف واژه های عملیاتی

 فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱- تاریخچه

۲-۲- مروری بر مقالات

فصل سوم: اهداف و فرضیات

۳-۱- هدف کلی

۳-۲- اهداف اختصاصی

۳-۳- فرضیات

 فصل چهارم: مواد و روشها

۴-۱- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها

۴-۲- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه

۴-۳- طرح جمع آوری اطلاعات

۴-۴-طرح تجزیه و تحلیل آماری

۴-۵- مسائل اخلاقی و انسانی طرح

۴-۶- روش اجرای تحقیق

 فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث

۶-۲- نتیجه گیری

۶-۳- مشکلات و پیشنهادات

 منابع                                                                                                     

 ضمیمه                                                                                                   

فهرست جداول

پایان نامه اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی
قیمت : 5100 تومان
حجم فایل : 13.0 MB مگابایت
DocFile
۳۰ آبان ۱۳۹۵
50 بازدید