پایان نامه، تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

موضوع:

پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

چکیده پایان نامه :

شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرایی و نتایج به دست آمده (حداقل در ۱۰ سطر)

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال بوده است. برای این منظور تعداد ۴۰ نفر از مردان میانسال به طور تصادفی به دو گروه چاق (۲۰= n) و غیر چاق (۲۰=n ) تقسیم شدند.

میانگین سن برای گروه چاق ۲۶ سال، قد ۵/۱۷۱ سانتی متر و وزن ۴/۹۶ کیلوگرم و همین عوامل برای گروه غیر چاق به ترتیب ۱۲/۲۸ سال، ۸/۱۷۶ سانتی متر و ۲/۷۰ کیلوگرم بود.

دو گروه در یک برنامه تمرینی به مدت ۸ هفته شرکت کردند. هر هفته شامل سه جلسه و با جلسات ۶۰ دقیقه ای شامل : ۱۰ دقیقه گرم کردن عمومی، ۲۰ دقیقه دویدن با شدت ۶۰ تا ۷۵ درصد HRR با تردمیل، ۵ تا ۱۰ دقیقه ریکاوری فعال، تکرار دوره تمرینی به مدت ۲۰ دقیقه و ۵ تا ۱۰ دقیقه سرد کردن بود.

نمونه های خون آزمودنی ها ۲۴ ساعت قبل و بعد از برنامه ورزشی گرفته شد و با روش الایزا، Ig های منتخب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین BMI نمونه ها توسط دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر (Body Composition Analyzer) اندازه گیری شد و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح زیر می باشد :

  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA سرم مردان میانسال چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق تأثیری نداشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.
  • برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال غیر چاق تأثیر داشت.

فهرست مطالب

سم الله………………………………………………………………………………………………………………. الف

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. ب

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………. ج

تقدیم به …………………………………………………………………………………………………………….. د

فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه

فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………… و

فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………… و

فهرست نمودارها………………………………………………………………………………………………….. ی

فهرست پیوست ها ……………………………………………………………………………………………….. ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۶

 

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۷

محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۸

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………………………………………………………………………… ۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی……………………………………………………………………………… ۱۴

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………… ۱۶

آنتی ژن………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

کمپلمان………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

گلبولهای سفید…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………….. ۲۲

 

ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

ایمونوگلوبولین G ……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

ایمونوگلوبولین A ……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

ایمونوگلوبولین M ………………………………………………………………………………………………. ۳۰

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………….. ۳۱

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………………………………………………………………………. ۳۲

تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

تغییرات هورمون کورتیزول…………………………………………………………………………………….. ۳۵

تغییرات کاتکولامین ها………………………………………………………………………………………….. ۳۷

تغییرات گلوتامین پلاسما……………………………………………………………………………………….. ۳۹

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم…………………………………………………………………… ۴۰

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال ۱۹۹۰………………………………………………………………… ۵۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۶۲

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

ابزار و وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. ۶۴

 

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار…………………………………………………………………….. ۶۵

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

ویژگیهای آزمودنیها………………………………………………………………………………………………. ۶۹

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۷۹

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۸۰

بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… ۸۶

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

 

 

پایان نامه، تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ اسفند ۱۳۹۵
70 بازدید