مقاله علت حاشیه نشینی،ویژگی ها، در شهر مشهد

چکیده

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌تواند نشانه ی پویایی و تحول جامعه باشد و موجب ترقی و پیشرفت شود، همانطور که پیرمن عقیده دارد که: « هجرت روستایی نه تنها انحطاط‌ آور نیست بلکه مترقی نیز هست».اما مهاجرت های بی‌رویه و بدون برنامه که نتیجه ی اجرای سیساست های غلط دولت ها و نابرابری‌های شدید مکانی می‌باشد، اثرات مخربی بر پیکر روستاها و شهرها وارد آورده و فضاهای جغرافیایی را از حرکت و پویایی باز می‌دارد

علل حاشیه‌نشینی را نمی‌توان خارج از چارچوب علل مهاجرت از روستا به شهر بررسی کرد، چرا که با هجوم سیل مهاجران به شهر، این پدیده را باید جزئی از فرایند کلی گرایش به شهر (شهرنشینی urbanisation) دانست. بسیاری از محققین علل مهاجرت و به تبع آن علل حاشیه‌نشینی را در چارچوب الگوی «دفع و کشش» (push – pull)  بررسی نموده‌اند. که فرد نسبت به دافعه‌های روستا یا محیط قبلی خود واکنش نشان داده و آن را ترک می‌کند و جذب جاذبه‌های شهری می‌شود و یا حداقل خود را به سرنوشتی نامعلوم می‌سپارد و بدون توجه به آینده خود در شهرهای بزرگ، محیط روستا یا شهر خود را ترک می‌نماید.

hashye1

فهرست مطالب

چکیده مقاله
مقدمه
مهاجرت
علل مهاجرت روستا به شهر
مهمترین علل مهاجرت را به طور اختصار می‌توان اینگونه بیان نمود
حاشیه‌نشینی چیست و حاشیه‌نشین کیست
مهاجران روستایی در شهرها
علل حاشیه نشینی
برخی علل اصلی حاشیه‌نشینی
اصطلاح حاشیه نشینی در کشور های مختلف
تاریخچه ی حاشیه‌نشینی در مشهد
مقاطع تاریخی حاشیه نشینی در مشهد
خصوصیات و ویژگی های حاشیه نشینان
بررسی دلایل جرایم، آشوبها و خشونت های شهری از دیدگاه اکولوژیکی
علل خشونت های شهری از دیدگاه اکولوژی شهری عبارتند
ویژگی های مناطق حاشیه نشین

انواع حاشیه ها
منابع ومآخذ

مقاله علت حاشیه نشینی،ویژگی ها، در شهر مشهد
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۲ آبان ۱۳۹۴
108 بازدید