مقاله بررسی میزان عزت نفس،افسردگی کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان

عنوان:مقاله بررسی میزان عزت نفس،افسردگی کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان

چکیده

انسان همواره نیازهایی دارد که سبب اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای وی است. اگر نیازهای فرد به خوبی  شناخته شود و شرایطی جهت رفع نیازها در حد تعادل فراهم شود،از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از سوی دیگر سبب رشد وشکوفائی استعدادهای درونی می شود

یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس است. تحقیقات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس زیاد برخوردار است خیلی موثرتر می آموزد،روابط سود بخش تری برقرار می کند،بهتر میتواند از فرصتها استفاده کند و خودکفا باشد،دیدگاه روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد

ezatenafs_bimarestan

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

هدف مطالعه

هدف مطالعه

ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف اصطلاحات تحقیق

نتیجه گیری فرضیه های پژوهش

فرضیه اول

فرضیه دوم

پیشنهاد هایی برای پِژوهش های آینده

بیان مساله

پیشنهادات ومحدودیتهای تحقیق وضمائیم

محدودیت ها وپیشنهادات

فهرست منابع

مقاله بررسی میزان عزت نفس،افسردگی کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان
قیمت : 2700 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آبان ۱۳۹۴
67 بازدید