مقاله بررسی مسائل مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

چکیده

 درانجام هر کاری وتحقق بخشیدن به اهداف کم وبیش مشکلاتی پیش روی مجریان امرخواهد   بود .مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل ومتعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد .آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ وخطیر ،علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید ،کوچکترین مشکلات پیامدهایی راخواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد ،این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند .درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود ،مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ وشایسته نباید نادیده گرفته شوند وبا دیده غفلت از آنها گذشت .درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها وتحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد .بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند .هدف توسعه وپیشرفت درهر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وتحقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند . شاید بتوان گفت که مراکز علمی وپژوهشی وبخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک راجهت محقق ساختن این هدف داشته باشند .اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد .به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی وپژوهشی بیشتر فراهم گردد ،می توان عملکرد بهتری رااز آنها انتظار داشت .
همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وبا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی درسطح پایین ،لطمات بیشتری خواهد داشت .حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی پیش روی این مراکز وجود دارد .

هدف از انجام این پروژه « بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی » می باشد ،که البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی دودانشکده علوم انسانی واجتماعی ودانشکده هنر دانشگاه مازندران می باشد .شاید برای این پروژه سطح بالایی درنظر نگیریم ،اما مصاحبه ها ومسائلی که در این پروژه به آنها پرداخته شده ، می تواند هشداری باشد برای تمام کسانی که به هر نحوه دربه انجام رسیدن فعالیتهای دانشگاهی نقش ایفا می کنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراین راه تآثیر می گذارند .اما چرا هشدار ؟

همان طور که اشاره شد نقش واهمیت دانشگاهها تا به آن اندازه است که حتی کوچکترین مشکلات درسطح وعمق بیشتری بر عملکرد آن لطمه وارد می سازد.ازطرف دیگر،عاملین اصلی این نهاد که نقش اصلی درتحقق اهداف آن ایفا می کنند –گروههای آموزشی – تحت تآثیر عوامل اجرایی دچار مشکل می شوند .بنابراین پیداست که توجه به عوامل مختلف ونقشی آنها بر این نهاد  می گذارند ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد .

uni

فهرست مطالب

مقدمه
هدف ارزشیابی
محدودیتهای طرح ارزشیابی
عوامل مورد ارزشیابی
توصیف نظام
سوالهای مورد ارزشیابی
طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن
ابزار اندازه گیری
روشهای گرد آوری داده ها
گروه آموزشی صنایع دستی
زمینه های آموزشی گروه
گروه علوم اجتماعی
گروه قرآن وعلوم حدیث
گروه معارف اسلامی
گروه علوم سیاسی
گروه آموزشی حسابداری
گروه علوم تربیتی– گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی-
گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری
گروه زبانهای خارجه
گروه معماری
گروه آموزشی تربیت بدنی
مدیر گروه علوم تربیتی
مدیر گروه جغرافیا
مدیر گروه علوم سیاسی
مدیر گروه تربیت بدنی :
مدیر گروه زبانهای خارجی
مدیر گروه علوم اجتماعی
مدیر گروه حقوق
مدیر گروه الهیات (قرآن و حدیث)
زمینه آموزشی گروه صنایع دستی
زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران
گروه حسابداری
گروه معارف اسلامی
گروه جغرافیا
گروه تربیت بدنی
گروه علوم اجتماعی
گروه الهیات
گروه علوم سیاسی
گروه ادبیات فارسی
گروه زبان خارجه
گروه علوم سیاسی
زمینه های «اداری و مالی» مدیر گروهها
گروه تربیت بدنی
گروه زبانهای خارجه

مسائل و مشکلات مالی  

گروه علوم اجتماعی

گروه الهیات

گروه صنایع دستی

وجود پست های خالی

لزوم تجهیزکارگاهها

گروه حسابداری

گروه تربیت بدنی

گروه زبانهای خارجه

گروه جغرافیا

گروه معماری

گروه حقوق

گروه ادبیات فارسی

گروه علوم اجتماعی

گروه صنایع دستی

نتیجه گیری

پیشنهاد

مقاله بررسی مسائل مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ آبان ۱۳۹۴
133 بازدید