مفهوم حقوق عمومی و خصوصی

چکیده

تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است . ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلیون قطعیت بیشتری یافت ، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده شد

فهرست مطالب

ملاک تشخیص ، طرح اشکال
مفهوم و تشخیص این دو گروه
معیارهای ماهوی
معیار شخصی و سازمانی
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
فایده تشخیص

مفهوم حقوق عمومی و خصوصی
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۰ مهر ۱۳۹۴
69 بازدید