طراحی مرکز توانبخشی تهران با رویکرد رابطه بین طرح کالبدی و رفتار شناسی معلولین+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی

چکیده

تمامی افرادی که به دلیل فقدان یکی از ملزمات زندگی متعارف اجتماعی به گونه ای متفاوت از سایرین زندگی می کنند معلولند. از این رو پرداختن به روانشناسی معلول از اهمیت بالایی برخوردار است

همانطور که تفاوت دیدگاه های افراد بشر که زاییده تفاوتهای وجودی و شخصیتی آنهاست موجب پیدایش شاخه های گوناگون در علم شد ، نیاز علم برای شناسایی هز چه بیشتر انسانها به این گسترش و تنوع روز افزون گرایش های علمی ما ، کمک شایانی کرده است.

در توضیح این دو گزاره باید توجه داشت ، به طور مثال علم پزشکی پیشرفت خود را مدیون دو امر اساسی است. یکی نگرش متفاوت متخصصین به فیزیولوژی بدن انسان و دیگر نیاز به شناسایی بیماریهای گوناگون و بررسی مشکلاتی که افراد مبتلا باآن دست به گریبان هستند.

به عبارت صحیح تر می توان گفت هر چه بر مصادیق قابل شناسایی در دایره معرفتی یک علم افزوده شود خود این مصادیق به وسعت و پیچیدگی آن علم کمک می کند.

یکی از علوم بسیار کاربردی در جهان معاصر که سهم بسزایی در پیشبرد اهداف جوامع دارد روانشناسی است ، زیرا پیشرفت اجتماعی مرهون تعامل و هم آوایی افراد جامعه است که این تعامل و هم آوایی وقتی حاصل می شود که افراد بتوانند یکدیگر را بشناسند و از تواناییها و نقاط ضعف یکدیگر مطلع باشند. علت ظهور گرایش های متعدد در روانشناسی امروز همین نکته اساسی است. در جوامع توسعه نیافته وجود عواملی چون کمبود امکانات پزشکی ، جنگ ، سوءتغذیه ،مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی زنان از بهداشت باروری موجب می شود افرادی با ناتواناییها ، کاستیها و مشکلاتی در جامعه حضور یابند که به دلیل نداشتن ویژگیهای افراد سالم معلول نامیده شوند.

این محصول بهمراه فایل اتوکد، ورد، و تصاویر سه بعدی می باشد

فهرست مطالب

فصل اول:مطالعات پایه. 

۱-۱-مقدمه ای بر روانشناسی معلولین. ۲

۱-۳-دنیای روانی معلولین حسی.. ۴

۱-۴-راه های ارتقاء سلامت روان در معلولین جسمی وحرکتی.. ۵

۱-۵-مشارکت اجتماعی.. ۱۰

۱-۶-آموزش و فرهنگ… ۱۰

۱-۷-نگاهی به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان مصوب سازمان ملل. ۱۴

۱-۷-مشارکت کامل و موثر و تلفیق در جامعه. ۱۵

۱-۸-معماری و محیط و استرس.. ۱۸

۱-۹-سه دیدگاه عمده در رابطه با استرس.. ۱۹

۱-۱۰-محیط.. ۱۹

۱-۱۰-۱-جبری نگری معماری: ۲۰

۱-۱۰-۲-اختیاری نگری محیطی: ۲۱

۱-۱۰-۳-استرس زاهای محیطی.. ۲۲

۱-۱۰-۴-سر و صدا: ۲۲

۱-۱۰-۵-گرما و رطوبت هوا: ۲۲

۱-۱۰-۶-ازدحام: ۲۳

۱-۱۰-۷-محیط های استرس زا ۲۳

۱-۱۱-روانشناسی محیط و معماری.. ۲۵

فصل دوم:مطالعات تکمیلی.. ۳۱

۲-۱-مقدمه. ۳۱

۲-۲-تاریخچه خدمات بیمارستانی.. ۳۱

۲-۳-تعریف بیمارستان. ۳۳

۲-۴-عملکرد بیمارستان. ۳۳

۲-۵-تقسیم‌بندی بیمارستان. ۳۴

۲-۵-۱-بیمارستان عمومی.. ۳۴

۲-۵-۲-بیمارستانهای تخصصی.. ۳۴

۲-۵-۳-سطوح بیمارستانها ۳۴

۲-۵-۴-بیمارستان ناحیه‌ای.. ۳۵

۲-۵-۵-بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشی.. ۳۵

۲-۵-۶-بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشی.. ۳۵

۲-۵-۷-بیمارستان قطبی آموزشی.. ۳۵

۲-۵-۸-بیمارستان کشوری.. ۳۵

۲-۶-مساحت و اندازه بیمارستان. ۳۵

۲-۷-سرانه تخت در بیمارستانها ۳۵

۲-۸-اصول اساسی تشکیلات بیمارستانی.. ۳۶

۲-۹-فرم کلی ساختمان بیمارستان از نظر ارتفاع. ۳۷

۲-۹-تیپولوژی بیمارستان. ۳۹

۲-۹-۱-سیستم پاویلون: ۳۹

۲-۹-۲-سیستم متراکم. ۴۰

۲-۹-۳-سیستم مخلوط.. ۴۰

۲-۱۰-تعدادی از گونه‌های مختلف بیمارستان به شرح زیر می‌باشد: ۴۰

۲-۱۰-۱-  آرایه چلیپا: ۴۰

۲-۱۰-۲-آرایه مثلثی.. ۴۱

۲-۱۰-۳-آرایه T : 42

۲-۱۰-۳-آرایه ارگانیک: ۴۲

۲-۱۰-۴-آرایه شعاعی.. ۴۲

۲-۱۰-۵-بیمارستان در آینده ۴۳

۲-۱۰-۶-توسعه استراتژیک طراحی مدرن. ۴۴

۲-۱۱-برنامه‌های فضاهای بیمارستانی.. ۴۶

۲-۱۲-انواع طرحهای استراتژیک.. ۵۱

۲-۱۳-نمونه‌های عمودی فرمهای ساختمانی: ۵۲

۲-۱۴-برج پیچیده‌ای که روی یک پایه کوتاه ساخته شده ۵۲

۲-۱۵-برج رادیال یا استوانه‌ای بر روی پایه با دیوار کوتاه: ۵۳

۲-۱۶-یک برج به هم چسبیده دوتایی روی یک پایه. ۵۴

۲-۱۷-برجی عمودی.. ۵۴

۲-۱۸-بلوکهای پیوسته بهم مستقل. ۵۵

۲-۱۹-ساختمان به شکل ستون فقراتی با پیشامدگی زیبا ۵۶

۲-۲۰-ساختمان وسیع با حیاط.. ۵۷

۲-۲۱-ساختمانی با حیاط متراکم. ۶۰

۲-۲۲-ساختمان ستونی سنگی یکپارچه افقی.. ۶۰

فصل سوم:مبانی نظری طرح. ۶۳

۳-۱-بررسی مفهوم فضا در معماری.. ۶۳

۳-۲-ویژگیهای فضا ۶۵

۳-۳-مفهوم فضا از نظر اندیشمندان. ۶۸

۳-۴–رابطه درون و بیرون در معماری.. ۷۳

۳-۳-رنگ در معماری ایران. ۷۸

۳-۵-ایهام وتداعی.. ۸۰

۳-۶-گوناگونی معماری در ایران. ۸۰

۳-۷-حجم در معماری ایران. ۸۱

فصل چهارم: برنامه فیزیکی و استانداردهای طراحی.. ۸۴

۴-۱-راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش‌های بستری.. ۸۴

۴-۱-۱-مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می‌شود. ۸۴

۴-۱-۲-نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی.. ۸۵

۴-۱-۳-ابعاد پنجره‌ها ۸۵

۴-۱-۴-مکان پنجره‌ها ۸۵

۴-۱-۵-جلوگیری از تابش آفتاب.. ۸۵

۴-۱-۶-نوع بازشوی پنجره‌ها ۸۵

۴-۱-۷-نور مصنوعی در اتاق‌های بستری.. ۸۶

۴-۱-۸-چراغ عمومی اتاق.. ۸۶

۴-۱-۹-چراغ خواب.. ۸۶

۴-۱-۱۰-چراغ راهروها ۸۶

۴-۲- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی.. ۸۷

۴-۲-۱-کنترل دما و رطوبت.. ۸۷

۴-۲-۲-تهویه مکانیکی.. ۸۷

۴-۳-بهداشت محیط و کنترل عفونت.. ۸۷

۴-۳-۱-ایمنی.. ۸۷

۴-۳-۲-صدای مطلوب و نامطلوب.. ۸۸

۴-۳-۳-صدای نامطلوب.. ۸۸

۴-۴-محل استقرار ساختمان بیمارستان. ۸۸

۴-۴-۱-پوسته‌های خارجی ساختمان بیمارستان. ۸۸

۴-۴-۲-سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تخلیه هوا در بخش‌های بستری.. ۸۸

۴-۴-۳-صدای ناشی از بخش موسیقی، رادیو و تلویزیون در اتاق‌های چند تختخوابی.. ۸۹

۴-۴-۴-صدای ناشی از سیستم پیجینگ (Paging) در بخش‌های بستری.. ۸۹

۴-۴-۵-محل سرویس‌های بهداشتی در بخش بستری.. ۸۹

۴-۴-۶-فضاهایی که باعث تولید صدا می‌شود. ۸۹

۴-۴-۷-انعکاس صدا و مصالح نازک کاری.. ۸۹

۴-۴-۸=تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران. ۸۹

۴-۴-۹-تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی.. ۸۹

۴-۴-۱۰-فاصله تخت‌های بستری.. ۹۰

۴-۴-۱۱-امکانات تخت‌‌های بستری.. ۹۰

۴-۴-۱۲-سیستم احضار پرستار و اینترکام. ۹۰

۴-۴-۱۳-امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون. ۹۱

۴-۴-۱۴-دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی.. ۹۱

۴-۴-۱۵-سرویس بهداشتی معلولان. ۹۱

۴-۴-۱۶-شیشه و توری پنجره‌ها ۹۱

۴-۴-۱۷-پرده ۹۱

۴-۴-۱۸-پرده پنجره‌ها ۹۱

۴-۴-۱۹-پرده دور تخت.. ۹۲

۴-۴-۲۰-پرده حمام. ۹۲

۴-۴-۲۱-تلفن. ۹۲

۴-۴-۲۲-گنجه لباس بیماران. ۹۲

۴-۴-۲۳-یخچال. ۹۲

۴-۴-۲۴-دستشویی.. ۹۲

۴-۴-۲۵-گازهای طبی.. ۹۲

۴-۴-۲۶-اتاق روز بیماران. ۹۳

۴-۴-۲۷-نشیمن بیماران. ۹۳

۴-۴-۲۸-انتظار بیماران پذیرش شده یا ترخیص شده ۹۳

۴-۴-۲۹-ملاقات دوستان و بستگان. ۹۳

۴-۴-۳۰-آموزش بیماران و همراهان آنها در زمان ترخیص…. ۹۳

۴-۵-رنگ و فضای معماری.. ۹۳

۴-۵-۱-فضای معماری.. ۹۴

۴-۵-۲-طراحی روابط داخلی بخش بستری.. ۹۴

۴-۵-۳-کیفیت طراحی فضاهای بخش.. ۹۴

۴-۵-۴-رنگ… ۹۴

۴-۶-تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری.. ۹۵

۴-۶-۱تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران. ۹۵

۴-۶-۲-ایستگاه پرستاری.. ۹۵

۴-۶-۳-مکان ایستگاه پرستاری.. ۹۵

۴-۷-عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری.. ۹۵

۴-۷-۱-پیشخوان. ۹۵

۴-۷-۲-ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان. ۹۷

۴-۷-۳-ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی.. ۹۸

۴-۷-۴-همجواری حداقل دو بخش بستری.. ۹۸

۴-۷-۵-ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی.. ۹۸

۴-۷-۶-جهت نورگیری بخش‌های بستری.. ۹۹

۴-۷-۷-گسترش آینده ۹۹

۴-۷-۸-ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان. ۹۹

۴-۷-۹-آورد و برد بیماران. ۹۹

۴-۷-۱۰-آورد و برد ابزار و وسایل. ۹۹

۴-۷-۱۱-آورد و برد مواد مصرفی و دور ریختنی.. ۱۰۰

۴-۸-روابط فضاهای داخلی بخش‌های بستری جراحی.. ۱۰۱

۴-۸-۱-انتخاب مدول شبکه ستون‌های سازه ساختمان. ۱۰۱

۴-۸-۲-مکان ایستگاه پرستاری.. ۱۰۱

۴-۸-۳-گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیماری، شرایط بیماری و خصوصیات روانی.. ۱۰۲

۴-۸-۴-گروه بندی بیماران بر حسب وخامت بیماری و شرایط بیماری.. ۱۰۲

۴-۸-۵-ظرفیت بخش و مکان اتاق‌های آن در رابطه با ایستگاه پرستاری.. ۱۰۲

۴-۸-۶-مکان اتاق‌های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری.. ۱۰۲

۴-۸-۷-عملکرد فضاهای بخش‌های بستری داخلی/ جراحی.. ۱۰۳

۴-۹-فضاهای بیمار خواب.. ۱۰۳

۴-۹-۱-اتاق بستری چهار تختخوابی.. ۱۰۳

۴-۹-۲-حمام و سرویس بهداشتی.. ۱۰۳

۴-۹-۳-اتاق بستری یک تختخوابی.. ۱۰۴

۴-۹-۴-ابعاد اتاق بستری یک تختخوابی.. ۱۰۴

۴-۹-۵-مشخصات مشترک اتاق‌های بستری و تجهیزات آن‌ها ۱۰۴

۴-۹-۶-دستشویی بیمارستانی.. ۱۰۴

۴-۹-۷-درهای اتاق بستری.. ۱۰۵

۴-۱۰-فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری.. ۱۰۶

۴-۱۰-۱-اتاق دارو و کار تمیز. ۱۰۶

۴-۱۰-۲-اتاق کار کثیف.. ۱۰۶

۴-۱۰-۳-اتاق جمع آوری کثیف.. ۱۰۶

۴-۱۰-۴-اتاق معاینه و درمان. ۱۰۷

۴-۱۱-مشخصات مبلمان و نازک کاری اتاق روز بیماران. ۱۰۸

۴-۱۱-۱-انبار رخت تمیز. ۱۰۸

۴-۱۱-۲-اتاق نظافت.. ۱۰۸

۴-۱۱-۳-حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی.. ۱۰۹

۴-۱۱-۴-حمام‌های بیماران. ۱۰۹

۴-۱۱-۵-وان درمان. ۱۱۰

۴-۱۱-۶-نقشه اتاق بستری یک تختخوابی.. ۱۱۰

۴-۱۱-۷- مشخصات نقشه اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها ۱۱۲

۴-۱۱-۸-مشخصات نقشه اتاق جمع آوری کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها ۱۱۴

۴-۱۱-۹-اتاق نظافت.. ۱۱۵

۴-۱۱-۱۰-مشخصات نقشه اتاق معاینه و درمان در بیمارستان. ۱۱۶

۴-۱۱-۱۱-دوش‌ و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان‌ها ۱۱۸

۴-۱۱-۱۲-ایستگاه پرستاری.. ۱۲۰

۴-۱۱-۱۳-بخش مراقبت‌های ویژه ۱۲۱

۴-۱۲- فضاهای مورد نیاز در بخشبستری.. ۱۲۱

۴-۱۲-۱-سازماندهی بخش جراحی.. ۱۲۳

۴-۱۲-۲-اطاقهای جراحی.. ۱۲۳

۴-۱۲-۳-فضاهای مشترک.. ۱۲۳

۴-۱۲-۴-بخش جراحی.. ۱۲۳

۴-۱۲-۵-مراحل مختلف بخش جراحی را می‌توان به صورت زیر دسته بندی نمود: ۱۲۴

۴-۱۲-۶-تیم جراحی شامل: ۱۲۴

۴-۱۲-۷-وسایل اتاق عمل: ۱۲۵

۴-۱۳-فضاهای داخلی بخش جراحی.. ۱۲۷

۴-۱۳-۱- تعداد اتاق‌های عمل. ۱۲۷

۴-۱۳-۲-مساحت‌های مورد نیاز قسمتهای مختلف بخش جراحی: ۱۲۷

۴-۱۳-۳-تجهیزات.. ۱۲۹

۴-۱۳-۴-تجهیزات و وسایل اتاق عمل. ۱۳۰

۴-۱۳-۵-وسائل الکتریکی و الکترونیکی اتاق عمل. ۱۳۰

۴-۱۳-۶-وسایل غیر الکتریکی اتاق عمل. ۱۳۱

۴-۱۳-۷-وسایل اتاق بهبودی.. ۱۳۲

۴-۱۳-۸-خطرات انفجار. ۱۳۲

۴-۱۳-۹-اندازه اتاق عمل. ۱۳۳

۴-۱۳-۱۰-بلندی اتاق عمل. ۱۳۴

۴-۱۳-۱۱-دیوارها، کف و سقف  اتاق عمل. ۱۳۴

۴-۱۳-۱۲-نور و رنگ اتاق عمل. ۱۳۴

۴-۱۳-۱۳-دما، رطوبت.. ۱۳۴

۴-۱۳-۱۴-ضد عفونی کردن اتاق عمل. ۱۳۵

۴-۱۳-۱۵-شرایط استریل در اتاق عمل. ۱۳۵

۴-۱۳-۱۶-اتاق کار جهت استریل آب.. ۱۳۶

۴-۱۳-۱۷-اسکراپ و اتاق استریل. ۱۳۶

۴-۱۴-اورژانس و بیماران سرپایی.. ۱۳۷

۴-۱۴-۱-اورژانس.. ۱۳۷

۴-۱۴-۲-ورودی اورژانس.. ۱۳۷

۴-۱۴-۳-درمانگاه ۱۳۷

۴-۱۴-۴-تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه ۱۳۸

۴-۱۴-۵-فضاهای کلینیکی تیپ.. ۱۳۹

۴-۱۵-انواع درمانگاه ۱۴۰

۴-۱۵-۱-کلینیک جراحی عمومی.. ۱۴۰

۴-۱۵-۲-  متخصص گوش و حلق و بینی.. ۱۴۲

۴-۱۵-۳-اتاق‌های معاینه. ۱۴۲

۴-۱۵-۴-مطب مخصوص عمل جراحی.. ۱۴۳

۴-۱۵-۵-تست شنوایی.. ۱۴۴

۴-۱۵-۶-چشم پزشکی.. ۱۴۴

۴-۱۵-۷-  جراحی ارتوپدی.. ۱۴۵

۴-۱۵-۸-اطاقهای مورد نیاز. ۱۴۶

۴-۱۵-۹-اطاقهای آزمایش.. ۱۴۶

۴-۱۵-۱۰-تکنولوژی دیجیتالی.. ۱۴۷

۴-۱۵-۱۱-جراحی دست.. ۱۴۷

۴-۱۵-۱۲-اطاق قالب‌بندی.. ۱۴۷

۴-۱۵-۱۳-اطاق رادیولوژی.. ۱۴۸

۴-۱۵-۱۴-پرتونگاری اشعه X دیجیتالی.. ۱۴۸

۴-۱۵-۱۵-کلینیک جراحی پلاستیک.. ۱۴۸

۴-۱۶-اتاقهای معاینات.. ۱۴۹

۴-۱۶-۱-کلینیک امراض پوستی.. ۱۵۰

۴-۱۶-۲-توضیح مربوط به عمل‌ها: ۱۵۰

۴-۱۶-۳-کلینیک قلب.. ۱۵۱

۴-۱۶-۴-اتاق‌های معاینه. ۱۵۱

. ۱۵۳

۴-۱۶-۶-آزمایشگاه (Lab). 153

۴-۱۶-۷-سیرکولاسیون‌های اصلی درمانگاه ۱۵۳

۴-۱۶-۸-رابطه درمانگاه و بیمارستان. ۱۵۳

۴-۱۶-۹-تزریقات.. ۱۵۴

۴-۱۶-۱۰-پانسمان. ۱۵۴

۴-۱۶-۱۱-داروخانه. ۱۵۴

۴-۱۶-۱۲-بخش معاینات و معالجات مشترک.. ۱۵۵

۴-۱۶-۱۳-آزمایشگاه بالینی.. ۱۵۵

۴-۱۶-۱۴-ابعاد. ۱۵۶

۴-۱۶-۱۵-رادیولوژی.. ۱۵۷

۴-۱۷-  عملکرد. ۱۵۸

۴-۱۷-۱-واحدها ۱۵۹

۴-۱۷-۲-رختکن‌ها: ۱۵۹

۴-۱۷-۳-  فیزیوتراپی.. ۱۵۹

۴-۱۷-۴-بدن درمانی.. ۱۶۰

۴-۱۷-۵-کاردرمانی.. ۱۶۰

۴-۱۷-۶-توان بخشی.. ۱۶۰

۴-۱۷-۷-تسهیلات بدن درمانی.. ۱۶۰

۴-۱۷-۸-تسهیلات کاردرمانی.. ۱۶۰

۴-۱۷-۹-رفت و آمد. ۱۶۱

۴-۱۷-۱۰-بخش تسهیلات تشخیص…. ۱۶۱

۴-۱۷-۱۱-اکوکاردیوگرافی E.C.G نوار قلبی: ۱۶۱

۴-۱۷-۱۲-آنژیوگرافی: ۱۶۱

۱۴-۱۷-۱۳-سونوگرافی: ۱۶۱

۴-۱۷-۱۴-سی‌تی اسکن: ۱۶۲

۴-۱۸-اداری و خدمات و پشتیبانی.. ۱۶۳

۴-۱۸-۱-بایگانی.. ۱۶۳

۴-۱۸-۲-بایگانی فضاهای عمومی.. ۱۶۴

۴-۱۸-۳-تسهیلات جنبی.. ۱۶۵

۴-۱۸-۴-بخش خدمات و تدارکات.. ۱۶۵

۴-۱۸-۵-ساختمان خدمات.. ۱۶۵

۴-۱۸-۵-تغذیه. ۱۶۵

۴-۱۸-۶-تخمین غذا ۱۶۶

۴-۱۸-۷-کاخداری.. ۱۶۶

۴-۱۸-۸-نظافتچی.. ۱۶۷

۴-۱۸-۹-دفع فاضلاب.. ۱۶۷

۴-۱۸-۱۰-رختشویخانه. ۱۶۷

۴-۱۸-۱۱-استریلیزاسیون مرکزی.. ۱۶۸

۴-۱۸-۱۲-عملیات.. ۱۶۹

۴-۱۸-۱۳-ابزار جراحی.. ۱۷۰

۴-۱۸-۱۴-انبارها ۱۷۰

۴-۱۸-۱۵-تسهیلات کارکنان. ۱۷۱

فصل پنجم:طراحی اقلیمی وبررسی پیشینه تاریخی

۵-۱-موقعیت جغرافیایی.. ۱۷۳

۵-۲- موقعیت طبیعی.. ۱۷۳

۵-۳-توپوگرافی و ناهمواری های شهر تهران. ۱۷۳

۵-۴-تاریخچه شهر تهران. ۱۷۳

۵-۵-ویژگی های اقلیمی.. ۱۹۹

۵-۵-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی.. ۱۹۹

۵-۵-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی.. ۱۹۹

۵-۵-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران. ۲۰۰

۵-۶-۲-تهویه طبیعی در رابطه بااقلیم. ۲۰۳

۵-۶-۳-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. ۲۰۵

۵-۶-۴-نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی.. ۲۰۶

۵-۷-تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۲۰۷

۵-۸-مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۲۱۰

۵-۹-کیفیت هوا در منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۲۱۳

۵-۱۰-شبکه حمل و نقل منطقه ۲۲ شهرداری تهران. ۲۱۵

۵-۱۱-ضرایب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی.. ۲۲۱

۵-۱۲-ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها  ( مصوبه مورخ ۱۰/۸/۷۸). ۲۲۴

منابع. ۲۲۶

فصل ششم: بررسی نمونه های داخلی و خارجی

۶-۱-بیمارستان ویوانته. ۲۲۷

۶-۲-مرکز درمانی مارانون. ۲۳۱

۶-۳-بیمارستان اولینا ۲۳۹

۶-۴-بیمارستان کودکان رندال. ۲۴۵

۶-۵-مرکز درمانی و تحقیقاتی  مستره در ایتالیا ۲۵۴

۶-۶-مجموعه درمانی سنت الاو در نروژ. ۲۶۴

۶-۷-بیمارستان پارس در رشت.. ۲۷۱

۶-۸-.بیمارستان  آموزشی ۲۲۰ تختخوابی قزوین. ۲۸۰

فصل هفتم :کانسپت و طراحی.. ۲۹۳

۷-۱-طراحی.. ۲۹۳

۷-۱-۱-کانسپت ها: ۲۹۳

۷-۱-۲- ایده و طرح نهایی.. ۲۹۵

۷-۱-۳- طراحی معماری.. ۲۹۷

۷-۲-ایده ها: ۲۹۹

۷-۳-سناریوهای کانسپچوال ( مفهومی ). ۳۰۱

۷-۴-نظریه کوین روش می گوید. ۳۰۳

۷-۵-نظریه :ادوارد لارابی بارنز می گوید. ۳۰۴

۷-۶-سلسله مراتب کانسپت.. ۳۰۵

۷-۷-انواع پنجگانه کانسپت: ۳۰۶

۷-۷-۱-کانسپت قیاسی (Avalogies). 306

۷-۷-۲-استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) (Metaphores and Similes). 309

۷-۷-۳- (کانسپت های جوهری) Essences. 309

۷-۷-۴-پاسخ مستقیم  و حل مساله (کانسپت های برنامه ای) Prigrammatic. 312

۷-۷-۵-ایده آل ها (کانسپت های  ایده آل گرا). ۳۱۳

۷-۸-کانسپت طرح. ۳۱۴

منابع: ۳۱۵

 

 

طراحی مرکز توانبخشی تهران با رویکرد رابطه بین طرح کالبدی و رفتار شناسی معلولین+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی
قیمت : 15000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۹ تیر ۱۳۹۶
342 بازدید