رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                   ۲

الف – مسئله                                     ۲

ب – فرضیه                                       ۲

فایده تحقیق                                     ۳

روش انجام تحقیق                                 ۳

پیش فرض                                     ۴

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                        ۴

روش آماری تحقیق                                 ۵

روش جمع آوری داده ها                            ۵

تعریف واژه ها                                   ۵

الف – افسردگی                                   ۵

ب – ورزش                                    ۶

فصل دوم

تعریف افسردگی                                   ۸

علائم افسردگی                                    ۸

عنوان                                              صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی                           ۹

۱-نشانه های بد جانی                                 ۹

۲-نشانه های شناختی                                  ۹

۳-نشانه های انگیزشی                             ۹

۴-نشانه های بدنی                                ۹

طبقه بندی افسردگی                                   ۱۰

دوره افسردگی                                    ۱۰

فصل سوم

جامعه تحقیق                                     ۱۲

نمونه برداری                                        ۱۲

نمودار شماره ۱                                  ۱۴

نمودار شماره ۲                                  ۱۶

نمودار شماره ۲                                  ۱۸

نمودار شماره ۴                                  ۲۰

ابزار تحقیق                                     ۲۱

نمودار شماره ۵                                  ۲۲

نمودار شماره ۶                                  ۲۳

عنوان                                              صفحه

دستور اجرا                                      ۲۴

نحوه نمره گذاری                                 ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی                            ۲۴

جدول شماره ۱                                ۲۵

طرح آزمایشی                                     ۲۵

الف – متغیر مستقل                                    ۲۶

ب – متغیر وابسته                                ۲۶

شیوه اندازه گیری                                ۲۶

کنترل ها                                        ۲۷

نمودار شماره ۷                                  ۲۸

نمودار شماره ۸                                  ۲۹

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                     ۳۴

شیوه اندازه گیری                                ۳۴

شیوه گروه بندی                                  ۳۴

جدول شماره ۱                                ۳۵

جدول شماره ۲                                ۳۷

عنوان                                              صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول                       ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                       ۳۷

جدول شماره ۳                                ۴۰

جدول شماره ۴                                ۴۰

الف تدوین فرضیه                                 ۴۰

مسأله                                           ۴۰

فرضیه                                       ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                     ۴۱

خطای استاندارد                                  ۴۱

جدول شماره ۵                                ۴۱

فرضیه در این بخش                                ۴۲

فرضیه صفر                                       ۴۲

فرض خلاف                                     ۴۲

نتیجه                                           ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                ۴۵

خلاصه فصول                                   ۴۶

عنوان                                              صفحه

مشکلات و محدودیتها                                   ۴۷

پیشنهادات                                       ۴۹

منابع                                           ۵۰

 

رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
قیمت : 4000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ فروردین ۱۳۹۶
50 بازدید