رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال ۲۰۰۳ میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده
مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده
ابزارهای تامین مالی
تامین مالی میان مدت و بلند مدت
روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت
مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده
نرخ بازده متوسط تحقق یافته
مدلهای هزینه سرمایه
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه
مدل رشد سود تقسیمی
فرضیه های پژوهش
روش تحقیق
هزینه خاص بدهی
هزینه خاص سهام ممتاز
هزینه خاص سهام عادی
هزینه خاص سود انباشته
توزیع فیشر
ضریب همبستگی
یافته های پژوهش وتحلیل آنها
آزمون فرضیه درسال۱۳۷۹
نتایج تحقیق و پیشنهادات
منابع

دانلود رایگان

۶

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۷ مهر ۱۳۹۴
136 بازدید