دانلود گزارش کارآموزی،مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

عنوان: مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

مکان: مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

فهرست مطالب:

عنوان

فصل ۱: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه………………………………………………………………………………………………..

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی……………………………..

شرح وظایف اساسی مؤسسه……………………………………………………………….

تشکیلات مؤسسه………………………………………………………………………………..

بخش تحقیقات آفتکش ها………………………………………………………………………

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان……………………………………………

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار……………………………………..

بخش تحقیقات سن گندم………………………………………………………………………

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی…………………………………………………………

بخش تحقیقات رده بندی حشرات………………………………………………………….

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی…………………………………………………

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی……………………………………………………………

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک……………………………………………………………

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان……………….

عنوان

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها………………………………………………………..

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی…………………………………….

نیروی انسانی……………………………………………………………………………………..

طرح های تحقیقاتی………………………………………………………………………………

انتشارات……………………………………………………………………………………………

منابع فصل…………………………………………………………………………………………

فصل ۲: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی………………………………………………………………………..

فصل ۳: کلیات

کلیات…………………………………………………………………………………………………

فصل ۴: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات……………………………………………..

نحوه پرپاراسیون………………………………………………………………………………..

اتاله کردن حشرات……………………………………………………………………………..

منابع فصل…………………………………………………………………………………………


عنوان

فصل ۵: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera…………………………………………..

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان…………………………………………..

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae……………………

سفید بالک ها Aleurodidae…………………………………………………..

مراحل رشدی…………………………………………………………………………………….

تخم……………………………………………………………………………………………………

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)…………………………………………………………

سنین دوم و سوم پورگی…………………………………………………………………….

شفیره………………………………………………………………………………………………..

بالغین………………………………………………………………………………………………..

دموگرافی و دینامیسم جمعیت………………………………………………………………

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه……………………………………….

مگس سفید…………………………………………………………………………………………

عسلک پنبه………………………………………………………………………………………….

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)………………………………………………………….

عنوان                                                                                                               صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی………………………………………………………………………

منابع فصل…………………………………………………………………………………………

فصل ۶: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)………………………………………………………….

زیر راسته سن ها Heteroptera……………………………………………..

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها…………………………………………………

رده بندی سن ها Heteroptera………………………………………………

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata……………………………

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae)……

سن گندم……………………………………………………………………………………………

آزمایشات انجام شده روی سن گندم…………………………………………………….

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث………………………………………………………………………………..

نتیجه بررسی ها………………………………………………………………………………….

منابع فصل…………………………………………………………………………………………

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل ۷: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)……………………………………………………………………

رده بندی دو بالان………………………………………………………………………………

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی ….

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا……..

مگس قهوه ای جالیز……………………………………………………………………………

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز…………………………………………………

مگس خربزه……………………………………………………………………………………….

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)……………………………………………..

منابع فصل…………………………………………………………………………………………

فصل ۸: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا..

فصل ۹: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها……………………………………………………………………..

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک…………………………

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری………….

عنوان

بعد از تست چه باید کرد؟…………………………………………………………………….

ترکیبات سموم آفتکش…………………………………………………………………………

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش………………………………………………….

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش…………………………………………………….

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع……………….

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک………………………………….

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

…………………………………………………………………………………………………………

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل…………………………………………………………………………………………

فصل ۱۰: منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………….

منابع لاتین………………………………………………………………………………………….

 

فهرست عکس ها:

عکس شماره ۱: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۲: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۳: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۴: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره ۵: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره ۶: اتاق پرروش شماره ۵٫

عکس شماره ۷: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره ۵٫

عکس شماره ۸: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره ۹: پوره سن ۳ مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره ۱۰: شفیره یا نمف یا پوره سن ۴ مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره ۱۱: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره ۱۲: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره ۱۳: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره ۱۴: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره ۱۵: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره ۱۶: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره ۱۷: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره ۱۸: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره ۱۹: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره ۲۰: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره ۲۱: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره ۲۲: تخم های سن گندم.

عکس شماره ۲۳: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره ۲۴: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره ۲۵: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره ۲۶: پوره سن گندم.

عکس شماره ۲۷: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره ۲۸: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره ۲۹: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره ۳۰: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره ۳۱: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره ۳۲: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره ۳۳: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره ۳۴:  میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره ۳۵: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره ۳۶: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره ۳۷: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۳۸: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره ۳۹: دزهای مختلف تهیه شده از ۴ سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره ۴۰: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره ۴۱: میکرواپلیکاتور ۱۰۰٫

عکس شماره ۴۲: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

دانلود گزارش کارآموزی،مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها
قیمت : 4700 تومان
حجم فایل : 252 مگابایت
DocFile
۲۵ شهریور ۱۳۹۵
43 بازدید