دانلود کتاب اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی

اقبال لاهوری، نریمان پارسی
و صعود سلطنت پهلوی
عبدالله شهبازی
در فصلنامه تاریخ معاصر ایران (سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۶ ) مجموعه ای
از م کاتبات علامه محمد اقبال لاهور ی و غلامعباس آرام و نامه گ . ک. نریمان
منتشر شد که برای شناخت فضا ی فکری و س یاسی دوران تار یخی صعود و اقتدار
سلطنت پهلوی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در جستار حاضر، نخست به تجد ید چاپ اسناد مهم و ارزشمند فوق مبادرت
می ورزیم و سپس م ی کوشیم تا تصو یری مجمل از مسا یل عمده مطروحه در ا ی ن
مکاتبات را ارائه ده یم و با زندگ ی و اند یشه ها ی گ . ک. نریمان، اند یشم ند
برجسته پارس ی که بر ای ما ناشناخته مانده است، آشنا شو یم. آنگاه مطالب مندرج
در نامه های اقبال و نر یمان را م ی کاویم و به زندگ ی غلامعباس آرام و چگونگ ی
رابطه او با اقبال می پردازیم

دانلود کتاب اقبال لاهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلوی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : 44 مگابایت
DocFile
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
322 بازدید