دانلود پکیج پایان نامه روانشناسی

دانلود پکیج پایان نامه  رشته روانشناسی

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسط

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

فهرست مطالب

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

    مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۱  

    بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… ۳

    اثرات و عوارض طلاق …………………………………………………………………………………… ۶

    آثار اجتماعی طلاق ……………………………………………………………………………………….. ۷

    عوامل مؤثر بر طلاق ……………………………………………………………………………………… ۹

    راه حل مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

    اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۳

    اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ………………………………………………………………….. ۱۵

    اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی …………………………………………………………………….. ۱۷

    ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

    اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

    هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

    طلاق از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………. ۲۷

    طلاق از دیدگاه قرآن …………………………………………………………………………………. ۲۹

    طلاق از دیدگاه مسیحیت …………………………………………………………………………….. ۳۱

    تاریخچه طلاق …………………………………………………………………………………………….. ۳۳

    طلاق و انواع آن ………………………………………………………………………………………… ۳۳

    پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۳۵

    مدل …………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

    فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۳۸

    مفاهیم و متغیر ها …………………………………………………………………………………………. ۳۸

 

فصل سوم : روش تحقیق

    روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

    نحوه انجام کار ……………………………………………………………………………………………. ۴۰

    جامعه آمار ی………………………………………………………………………………………………. ۴۰

    جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………… ۴۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

    نمودار و جداول مربوط به طلاق …………………………………………………………… ۶۵-۴۱

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتایج یافته ها ………………………………………………………………………………………………. ۶۶

    پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… ۶۹

    پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

    منابع و مأخذ

اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله……………………………………………………………………………………….

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………

فرضیه یا سوالات تحقیق……………………………………………………………………

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………

تعریف مفاهیم و واژگان…………………………………………………………………….

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………

نظریه عقلانی- عاطفی……………………………………………………………………….

ریشه باورهای غیرمنطقی………………………………………………………………….

باورهای منطقی و غیرمنطقی………………………………………………………………

ویژگی‌های باور منطقی……………………………………………………………………..

ویژگی‌های باور غیرمنطقی…………………………………………………………………

انواع باورهای غیرمنطقی……………………………………………………………………

تحمل بالا ناکامی در مقابل تحمل پایین ناکامی………………………………………

انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس در آزمون جونز ……………………

باورغیرمنطقی نیاز به تائید دیگران …………………………………………………….

باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود……………………………………………

باور غیر منطقی تمایل به سرزنش………………………………………………………

باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی………………………………………………………..

باور غیرمنطقی به مسئولیتی عاطفی…………………………………………………….

باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب……………………………………….

باور غیرمنطقی اجتناب از شکست ……………………………………………………..

باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران…………………………………………………….

باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر…………………………………………….

باور غیرمنطقی کمال‌گرایی…………………………………………………………………

نظریه تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………..

نظریه شخصیت برن…………………………………………………………………………

تحلیل کنشی حالات نفسانی………………………………………………………………..

کارکردهای حالت «کودک»…………………………………………………………………

کارکردهای مثبت و منفی «کودک طبیعی»…………………………………………….

کارکردهای حالت خود «والد»…………………………………………………………….

بخش‌های مثبت و منفی «والد کنترل کننده و مستبد»……………………………..

بخش‌های مثبت و منفی «والد مهربان و پرورش دهنده»………………………..

هدف کلی تحلیل رفتار متقابل (TA)……………………………………………………..

آسیب‌شناسی روانی………………………………………………………………………….

آسیب‌شناسی ساختاری……………………………………………………………………..

آسیب‌شناسی کارکردی……………………………………………………………………..

انواع تبادل……………………………………………………………………………………….

تشخیص حالات نفسانی……………………………………………………………………..

مسدود کردن و پس‌راندن والد…………………………………………………………..

نمودار حالات نفسانی………………………………………………………………………..

تئوری تماس اجتماعی……………………………………………………………………….

نوازش‌های مثبت و منفی……………………………………………………………………

نمودار نوازش………………………………………………………………………………….

نوازش‌های شرطی……………………………………………………………………………

نوازش در مقابل سرزنش………………………………………………………………….

سازمان‌دهی وقت……………………………………………………………………………..

کناره‌گیری……………………………………………………………………………………….

مناسک «ادای تشریفات»…………………………………………………………………….

سرگرمی‌ها………………………………………………………………………………………

فعالیت‌ها………………………………………………………………………………………….

بازیها و باجگیری‌ها…………………………………………………………………………..

مثلث نمایشی کارپمن…………………………………………………………………………

صمیمیت………………………………………………………………………………………….

پیش‌نویس زندگی یا نمایشنامه و ریشه‌های آن…………………………………….

پیش‌نویس زندگی برنده، بازنده و غیربرنده………………………………………….

تحلیل نمایشنامه زندگی……………………………………………………………………..

نمودار نمایشنامه‌ی زندگی…………………………………………………………………

نمایشنامه کوچک………………………………………………………………………………

وضعیت‌های زندگی…………………………………………………………………………..

اهداف تغییر در تحلیل رفتار متقابل……………………………………………………..

درمان باورهای غیرمنطقی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل…………………………

دامنه کاربرد تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………

تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با باورهای غیرمنطقی……………………..

تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه رویکرد تحلیل رفتار متقابل………………

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه آماری……………………………………………………………………………………

نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………….

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..

نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………….

توصیف مقیاس…………………………………………………………………………………

پرسشنامه تفکرات غیرمنطقی جونز…………………………………………………….

نمره‌گذاری پرسشنامه جونز………………………………………………………………

پایایی و روایی پرسشنامه جونز ………………………………………………………..

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسط

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

فصل اول

 1. ۱. موضوع تحقیق
 2. ۲. تعریف مسئله مورد پژوهش
 3. ۳. فرضیات
 4. ۴. هدف تحقیق
 5. ۵. ضرورت تحقیق
 6. ۶. محدودیتها و مشکلات تحقیق
 7. ۷. واژه ها و اصطلاحات تحقیق
 8. فصل دوم تاریخچه نمازاهمیت نمازعبادت و خودسازینماز اکسیر غم زدانماز توانبخش روح و رواننماز امید بخش ترین عمل

  نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می کند

  نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر

  تاثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن

  نماز بزرگترین و محکم ترین پناهگاه معنوی

  نماز پیام پرورش پروردگار

  نماز و نظم و انضباط

  تاثیر تسبیحات در تمرکز

 

فصل سوم

بخش اول:

الف:فرضیات:

۱–     تعریف فرضیه

۲–     انواع فرضیه

۳–     مشخصات فرضیه

۴–     فرضیات این تحقیق

بخش دوم:

ب: جامعه آماری و نمونه گیری:

۱–     تعریف جامعه آماری

۲–     جامعه آماری این تحقیق

۳–     تعریف نمونه گیری

۴–     انواع نمونه گیری

۵–     نمونه گیری این تحقیق

بخش سوم:

ج: روش تحقیق :

۱–     تعریف روش تحقیق

۲–     انواع روش تحقیق

۳–     روش تحقیق این پژوهش

بخش چهارم:

د: جمع اوری اطلا عات :

۱–     تعریف روشهای جمع اوری اطلا عات

۲–     انواع روشهای جمع اوری اطلا عات

۳–     روش جمع اوری اطلا عات این تحقیق

بخش چهارم :

 جمع آوری اطلا عات


افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فصل اول:

۱-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………

۱-۲٫ بیان مساله ………………………………………………………………………………………….

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………

۱-۴٫ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..

۱-۶٫ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….

۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی…………………………………………

فصل دوم:

۲-۱٫ خانواده ………………………………………………………………………………………………

۲-۲٫ ازدواج ………………………………………………………………………………………………..

۲-۳٫ رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………

۲-۴٫ عوامل موثر بر رضایت زناشویی …………………………………………………………..

۲-۴-۱٫ سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی …………………………………………………

۲-۴-۲٫ جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی ………………………………….

۲-۴-۳٫ مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی …………………………………………….

۲-۴-۴٫ تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ………………………………………………….

۲-۴-۵٫ سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی …………………………………..

۲-۴-۶٫ خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی

۲-۵٫ طرحواره …………………………………………………………………………………………….

۲-۵-۱٫ طرحواره‌ها و افکار خودکار ……………………………………………………………..

۲-۵-۲٫ طرحواره‌ها و اسنادها ……………………………………………………………………..

۲-۵-۳٫ طرحواره‌ها و انتظارات …………………………………………………………………….

۲-۵-۴٫ طرحواره‌ها و فرضیات …………………………………………………………………….

۲-۵-۵٫ طرحواره‌ها و استانداردها ………………………………………………………………..

۲-۵-۶٫ نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ………………………………………………..

۲-۵-۶- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی …………………………………………

۲-۵-۷٫ طرحواره‌های ناکارآمد …………………………………………………………………….

۲-۵-۸٫ منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ……………………………………………………

۲-۵-۹٫ انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ……………………………………………………..

۲-۵-۹- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد ……………………………………………………….

۲-۵-۹- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل …………………………………….

۲-۵-۹- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل ………………………………………………..

۲-۵-۹- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

۲-۵-۹- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری ……………………….

۲-۵-۱۰٫ خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه …………………………………………

۲-۵-۱۱٫ سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد ……………………………………………………………

۲-۵-۱۲٫ طرحواره درمانی …………………………………………………………………………..

۲-۵-۱۲- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه………………………

۲-۵-۱۲- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه………………..

۲-۵-۱۳٫ بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور

۲-۵-۱۳- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی)…………………………………………………..

۲-۵-۱۳- ب). راهبردهای شناختی ………………………………………………………………..

۲-۵-۱۳- ج). تکنیک‌های بین فردی ……………………………………………………………….

۲-۵-۱۳- د). الگو شکنی رفتاری …………………………………………………………………..

۲-۶٫ حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور…………………………..

فصل سوم:

۳-۱٫ روش پژوهش………………………………………………………………………………………

۳-۲٫ جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری……………………………………

۳-۳٫ روش جمع آوری داده‌ها……………………………………………………………………….

۳-۴٫ ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها …………………………………………………

۳-۴-۱٫ فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش…………………………………

۳-۴-۲٫ پرسشنامه DASS……………………………………………………………………………..

۳-۴-۳٫ پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)………………………………………..

۳-۴-۴٫ پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ…………………………………………………….

 

 

 

 

دانلود پکیج پایان نامه روانشناسی
قیمت : 8000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ فروردین ۱۳۹۶
356 بازدید