دانلود پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان

 عنوان: هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴-۸۳

چکیده

جامعه آماری :

جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ که در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از این تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر که در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند

ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :

۱ ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس ۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه

یافتهای پژوهشی :

۱ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از پایایی لازم برای اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگی بین دو نیمه آزمون، همبستگی بالایی است با اطمینان می‌توان از پایا بودن آزمون برای جامعه مرجع آن را اجرا و در این جامعه به کار برد. و این خود مبین ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخیصی برای جامعه مرجع می‌باشد.

۲ ) آیا آزمون افسردگی ماریا کواس از روایی لازم برای اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار می‌باشد ؟

در این پژوهش روایی آزمون از روش روایی ملاکی ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگی بین آزمون ماریاکواس و آزمون ملاک ( بک ) از همبستگی بسیار بالایی برخوردار است با اطمینان می‌توان از روایی آزمون ماریا کواس برای جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و این خود مبین مناسب و روایی آزمون در امور تشخیص برای جامعه مرجع می‌باشد.

az_maryakvas1

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

اهداف کلی

تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم

تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه

سلامتی و تعریف آن

عوامل تأثیرگذار بر سلامت

انواع سلامتی

سلامت روانی و تعریف آن

عوامل موثر بر سلامت روانی

اختلالات روانی و تعریف آن

تاریخچه بررسی اختلالات روانی

طبقه بندی اختلالات روانی

اختلالات خلقی و تعریف آن

تاریخچه بررسی اختلالات خلقی

طبقه بندی اختلالات خلقی

اختلالات افسردگی

اختلالات دو قطبی

اختلال افسردگی و تعریف آن

نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی

نظریه زیست شناختی

نظریه روان پویایی

نظریه یادگیری

نظریه شناختی

علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی

سبب شناسی اختلال افسردگی

انواع افسردگی

اختلال افسردگی و سن

اختلال افسرگی و جنس

روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان

انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی

پرسشنامه افسردگی کودکان CDI

۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک

مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D )

آزمون و تعریف آن

سابقه تاریخی آزمونهای روانی

ویژگیهای آزمونهای روانی

الف ) ویژگیهای اصلی

الف ) روش باز آزمایی

ب ) روش فرمهای همتا یا موازی

ج ) روش دو نیمه کردن آزمون

د ـ روش کودر ـ ریچاردسون

الف ) روایی محتوا

ب ) روایی صوری یا ظاهری

ج ) روایی ملاکی

د ) روایی سازه :

۳ ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص

ب ) ویژگیهای فرعی

مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن

انواع نرم یا هنجار

۱ ـ هنجارهای سنی

۲ ـ هنجارهای کلاسی

۳ ـ هنجارهای رتبه درصدی

۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معیار

پژوهشهای خارجی

پژوهشهای داخلی

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش اجرای تحقیق

ابزارهای گرد آوری اطلاعات

روایی و پایایی آزمون ماریاکواس

روایی و پایائی آزمون افسردگی بک

روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیه‌ها پژوهش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

محاسبه پایایی آزمون

تحلیل نتایج

محاسبه روایی آزمون

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

اداری

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم :

فرضیه هشتم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

محدودیت‌ها

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ

دانلود پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۴ آذر ۱۳۹۴
50 بازدید