دانلود پایان نامه مدیریت کوانتمی و مدیریت استعداد

بررسی رابطه مدیریت کوانتمی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

مقطع کارشناسی ارشد

 (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان گلستان)

بهمراه پرسشنامه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کوانتمی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشگاه پیام نور استان گلستان در سال 1394 است که از میان آن‌ها 240 نفر از 500 نفر به‌صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت کوانتمی بابک عظیمی ثانوی و همکاران (1393)، پرسشنامه مدیریت استعداد اوهلی (2007) و پرسشنامه چابکی سازمانی ورلی و لاولر (2010) استفاده‌شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در هردو سطح توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد که به کمک نرم‌افزار SPSS20 در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل شاخص‌های آماری مانند فراوانی، میانگین و… و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های رابطه‌ای (پیرسون و رگرسیون)، تحلیل واریانس و … استفاده می‌شود. روایی و پایایی یافته ها در این تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت کوانتمی و ابعاد آن با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین مدیریت استعداد و ابعاد آن با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده

* فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 : مقدمه. 3

1-2 : بیان مسئله. 4

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 : اهداف تحقیق.. 9

1-4-1 : اهداف اصلی تحقیق.. 9

1-4-2 : اهداف فرعی تحقیق.. 9

1-5 : سئوالات تحقیق.. 10

1-5-1: سئوالات اصلی تحقیق.. 10

1-5-2 : سئوالات فرعی تحقیق.. 10

1-6 : فرضیه های تحقیق.. 11

1-6-1 : فرضیه های اصلی تحقیق.. 11

1-6-2 : فرضیه های فرعی تحقیق.. 11

1-7 : قلمرو تحقیق.. 12

1-7-1 : قلمرو زمانی.. 12

1-7-2 : قلمرو مکانی.. 12

1-7-3 : قلمرو موضوعی.. 12

1-8 : متغیرهای تحقیق.. 13

1- 9 : تعاریف نظری.. 13

1-9-1: مدیریت کوانتمی.. 13

1-9-2: مدیریت استعداد. 13

1-9-3: چابکی سازمانی.. 13

1-10: تعاریف عملیاتی.. 14

1-10-1: مدیریت کوانتمی.. 14

1-10-2: مدیریت استعداد. 14

1-10-3: چابکی سازمانی.. 14

* فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

2-1 : مقدمه. 16

2-2: مبانی نظری مدیریت کوانتمی.. 16

2-2-1: مفهوم مدیریت کوانتمی.. 16

2-2-2: مفهوم و پیام کوانتم. 17

2-2-3: مهارتهای هفتگانه مدیریت کوانتمی.. 18

2-2-3-1: نگاه کوانتمی.. 18

2-2-3-2: تفکر کوانتمی.. 19

2-2-3-3: احساس کوانتمی.. 20

2-2-3-4: شناخت کوانتمی.. 20

2-2-3-5: عمل کوانتمی.. 21

2-2-3-6: اعتماد کوانتمی.. 22

2-2-3-7: وجود کوانتمی.. 22

2-2-4: مقایسه مدیریت کوانتمی و مدیریت نیوتنی(سنتی) 23

2-2-5:  چالش های منابع انسانی در مدیریت کوانتمی.. 27

2-3: مبانی نظری مدیریت استعداد. 29

2-3-1: تعریف استعداد  29

2-3-2: تعریف مدیریت استعداد و دیدگاه ها در مورد آن. 29

2-3-3: کارکردهای مدیریت استعداد. 30

2-3-4: مهم ترین ابعاد مدیریت استعداد. 31

2-3-4-1: جذب استعدادها 31

2-3-4-2: نگهداری استعدادها 31

2-3-4-3: توسعه استعدادها 32

2-3-5: رویه ها و موانع مدیریت استعداد. 32

2-3-6: اهمیت مدیریت استعداد. 34

2-3-7: مزایای مدیریت استعداد. 35

2-3-8: استعداد؛ نوعی سرمایه گذاری.. 36

2-3-9: نسل X و مدیریت استعداد. 37

2-3-10: مدیریت استعداد در فرایندهای توسعه منابع انسانی.. 38

2-3-11- عوامل راهبردی زمینه ساز مدیریت استعداد. 39

2-3-11-1: راهبرد سازمان. 40

2-3-11-2: نقش و حمایت مدیران. 40

2-3-11-3: مدیریت منابع انسانی راهبردی.. 40

2-3-11-4: فرهنگ سازمانی.. 41

2-3-11-5: قوانین و مقررات دولتی 42

2-4: مبانی نظری چابکی سازمان. 43

2-4-1: مفهوم چابکی.. 43

2-4-2: چهار مفهوم کلیدی برای چابکی سازمان. 46

2-4-3: تاریخچه چابکی.. 46

2-4-4: ابعاد چابکی.. 46

2-4-5: اهمیت چابکی.. 48

2-4-6:  قابلیت های کلیدی چابکی در سازمان.. 49

2-4-7: ابزارهای چابکی.. 49

2-4-8: محرکهای چابکی.. 50

2-4-9: ارزیابی الگوهای چابکی.. 50

2-6 : پیشینه تحقیق.. 51

2-6-1 : پیشینه داخلی تحقیق.. 51

2-6-2 : پیشینه خارجی تحقیق.. 53

2-7 : چارچوب مفهومی تحقیق.. 56

* فصل سوم : متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

3-1 : مقدمه. 58

3-2 : نوع و روش تحقیق.. 58

3-3: روش های جمع آوری اطلاعات… 58

3-4: ابزار گردآوری اطلاعات… 59

3-5: جامعه آماری.. 59

3-6: حجم نمونه. 59

3-7: پرسشنامه مدیریت کوانتومی.. 60

3-8: پرسشنامه مدیریت استعداد. 60

3-9: پرسشنامه چابکی سازمانی.. 61

3-10: روش نمره گذاری در طیف لیکرت… 61

3-11: روایی پرسشنامه ها 61

3-12: پایایی پرسشنامه ها 62

3-13: روش تجزیه و تحلیل داده ها 64

* فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1: مقدمه. 66

4-2: آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 66

4-2-1: جنسیت کارکنان. 66

4-2-2: سن کارکنان. 68

4-2-3: میزان تحصیلات کارکنان. 69

4-2-4: سابقه خدمت کارکنان. 71

4-3: توصیف متغیرهای اصلی پژوهش… 72

4-4: آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف-اسمیرنوف  (K-S)) 73

4-5: آزمون فرضیات تحقیق.. 75

4-5-1: آزمون همبستگی پیرسون. 75

4-5-2: فرضیات فرعی تحقیق.. 76

4-6: آزمون رگرسیون چندگانه. 82

4-6-1: فرضیات مدل رگرسیون. 82

4-7: فرضیات فرعی تحقیق.. 87

4-8: آزمون رگرسیون چندگانه. 92

4-8-1: فرضیات مدل رگرسیون. 92

* فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1: مقدمه. 98

5-2: نتایج فرضیات تحقیق.. 98

5-2-1: نتایج فرضیات اصلی تحقیق.. 98

5-2-2: نتایج فرضیات فرعی تحقیق.. 100

5-3: پیشنهاد‌های تحقیق.. 109

5-3-1: پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق) 109

5-4-2: پیشنهاد‌هایی به محققان آینده 112

5-4: محدودیت‌های پژوهش… 112

5-4-1: محدودیت های در اختیار محقق.. 112

5-4-2: محدودیت های خارج از اختیار محقق.. 113

 

* منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی

منابع فارسی.. 115

منابع انگلیسی.. 116

* پیوست ها

  • خروجی های Spss.

2- پرسشنامه ها 127

3- جدول مورگان. 131

 

 

دانلود پایان نامه مدیریت کوانتمی و مدیریت استعداد
قیمت : 29000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
157 بازدید