دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

مقدمه:

دراوایل دهه ۵۰میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.

سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از۳۰۰۰پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را۲سال جلو انداخت.

موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:

روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست    می آید.

    فهرست مطالب                                                 

  • فصل اول:

تاریخچه مدیریت پروژه

تعاریف مدیریت پروژه

  • فصل دوم:

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه

اقدامات مدیریتی

وظایف مدیریت پروژه

کاربردهای مدیریت پروژه

  • فصل سوم:

فوایدومحدودیتهای پروژه

  • فصل چهارم:

فرایندهای پروژه

گروههای فرایند

تعامل بین فرایندها

فرایندهای عمده واصلی

فرایندهای فرعی وکمکی

فرایندهای اجرایی

فرایندهای کنترلی

فرایندهای اختتامی

  • فصل پنجم:

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)

شناخت اجزای مدلOPM3

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)

دسته بندی – نظراجمالی

دسته بندی PPP

دسته بندی SMCI

گامهایOPM3  بطور خلاصه

ورود به روندبهبود

خلاصه ونتیجه گیری

  • فصل ششم:

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن

ورودیهای برنامه ریزی محدوده

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز

خروجیهای فرایندآغاز

مدیریت محدوده پروژه

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات

فرایندکنترل کلی تغییرات

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه

فراینداجرای برنامه پروژه

فرایندتهیه برنامه پروژه

مدیریت فرایندهای پروژه

ارتباط فرایندها

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی – فارسی

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : 68.0 مگابایت
DocFile
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
101 بازدید