دانلود پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با عملکرد شغلی

بررسی رابطه  بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی

کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد،1394

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  بین مدیریت دانش وفناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، پیمایشی  از نوع همبستگی بود. حجم جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان به تعداد 600 نفر بود. و روش نمونهگیری پژوهش حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان 234 نفر بود. داده‌های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه بوده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج  نشان می دهد بین تمامی مؤلفه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد کارکنان ، مدیریت دانش

فهرست مطالب

چکیده

1-1- مقدمه.

1-2- بیان مساله.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

1-4- اهداف  تحقیق.

1-4-2-1- اهداف فرعی اول.

1-5- سوالات تحقیق.

1-5-1- سوال اصلی اول.

1-6-2-1- فرضیات فرعی اول.

1-7- روش تحقیق.

1-7-1- نوع روش تحقیق :

1-11- حجم نمونه و روش نمونه گیری:

1-13- تعاریف عملیاتی متغیرها:

2-1-1- آغاز بکار گیری فناوری های اداری

2-1-2 سیر تکامل فناوری اداری..

2-1-2-1-  دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه.

2-1-2-2- دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات..

2-1-3- نقش استراتژیک اطلاعات..

2-1-4- اطلاعات..

2-1-5- اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی..

2-1-6- سیستمهای اطلاعاتی..

2-1-7- کاربرد مدیریت..

2-1-7-1- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری.

2-1-7-2- افزایش سرعت در تصمیم گیری

2-1-7-3- افزایش سرعت در شناسائی مسائل

2-1-8- طرح ریزی سازمان.

2-1-8-1-کاهش ارتقاع هرم سازمان.

2-1-8-2- تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر.

2-1-8-3- بهبود هماهنگی..

2-1-8-4- شرح دقیق تری از وظایف

2-1-8-5-  افزایش کارکنان متخصص..

2-1-9- نقش فناوری اطلاعات در سازمان.

2-1-10- اتوماسیون اداری..

2-1-11- مزایا و معایب اتوماسیون اداری..

2-1-11-1-  مزایای مستقیم.

2-1-11-2- مزایای غیر مستقیم.

2-1-11-3- معایب سیستم اتوماسیون اداری

2-1-12- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..

2-1-13- مجموعه نرم فزار های اتوماسیون.

2-1-14- جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری.

2-1-15- بهبود کار و اتوماسیون.

2-1-16- تحقق دولت الکترونیک در ایران.

2-1-17- اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی..

2-1-18- اتوماسیون فعالیتهای عمومی

2-1-19- مزایای دولت الکترونیکی

بخش دوم: مدیریت دانش.

2-2-1-  سیر تحول مدیریت دانش و علل پیدایش آن:

جدول 2-1 گاهشمار مدیریت دانش(حسن زاده،1386،16)

2- 2-2-  تعریف دانش

2-2-3-  انواع دانش سازمانی:

2-2-3-1-  دانش آشکار(تصریحی)

2-2-3-2- دانش ضمنی(تلویحی)

2-2-4-  مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات:

2-2-5-  مزایای مدیریت دانش:

2-2-6-  مراحل مدیریت دانش:

2-2-8-  ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها:

2-2-9-  موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها:

2-2-9-1- عوامل سازمانیک.

2-2-10- چالش های مدیریت دانش در سازمان های دولتی:

شکل(2-1):چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها(حسن زاده،1386:42)

2-2-11- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش

نمودار 2-1 مبانی زیر ساخت مدیریت دانش(سیوان 2000:265)

2-2-12- فرایند های دانش

2-2-13- پردازش دانش

2-2-14- انتقال دانش.

2-2-15- فرایندهای مدیریت دانش

2-2-16-  چارچوبی برای اجرای سیستم مدیریت دانش در محیط مشارکتی

شکل(2 – 2):چگونگی قرار گرفتن افراد برای تشکیل تیم کاری(خوانساری،1384:73 )

2-3-1-  عملکرد

3-1 مقدمه.

3-2 روش تحقیق.

3-2-1 از نظر هدف تحقیق:

3-2-2 از نظر روش تحقیق: 3-3 جامعه آماری.

3-4 نمونه و روش تعیین حجم نمونه.

3-5 روش ها و ابزار جمع آوری داده ها

3-6متغیر های تحقیق:

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-8-1- روش تحلیل توصیفی داده ها

3-8-2- روش تحلیل استنباطی داده ها

3-8-2-1- آزمون همبستگی..

3-9 خلاصه فصل

4-1- مقدمــه.

4-2 آمار توصیفی

4-2-1- جنسیت.

4-2-2- سن.

4-2-3 سطح تحصیلات

4-2-4 سابقه خدمت..

4-3- آمار استنباطی

4-3-1آزمون فرضیه اصلی اول

 

دانلود پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و فناوری اطلاعات با عملکرد شغلی
قیمت : 16000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
145 بازدید