دانلود پایان نامه رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

عنوان: دانلود پایان نامه رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده

دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یک کلام:تصور چنین جهانی اگر ناممکن نباشد،دشوار است.

این تصور بسیار مشکل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی که ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی که امروز می شناسیم- امکان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و ترکیب کنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تکنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تکامل و تعالی بروند. بدون وجود یک زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یکدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای کنونی دست یابد.

ارتباط از این جهت مهم است که سازماندهی را امکان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا کنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یک ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به کنش و واکنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درک و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود.

از طرف دیگر قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و مدیران بوده است. مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند.

قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح سازمانهای اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می‌باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح کرده اند، اول اینکه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می‌سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد

modiryat1

فهرست مطالب

چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- مقدمه
۱-۳- بیان مساله
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۵-‌ اهداف پژوهش
الف- هدف کلی
ب – اهداف جزئی
۱-۶-  پرسشهای پژوهش
الف- اصلی
ب- فرعی
۱-۷-‌ متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
۱-۸-‌ تعاریف علمی واژه ها
۱-۹- تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه
الف- بررسی نظریه‌ها
۲-۱- ارتباطات
۲-۱-۱- اهمیت ارتباطات
۲-۱-۲- تعاریف ارتباطات
۲-۱-۳- فرآیند ارتباط
۲-۱-۳-۱- منبع
۲-۱-۳-۲- رمزگذاری
۲-۱-۳-۳- وسیله
۲-۱-۳-۴- رمزگشایی
۲-۱-۳-۵- دریافت کننده
۲-۱-۳-۶- بازخورد
۲-۱-۴- مسیر ارتباطات
۲-۱-۴-۱- ارتباطات عمودی
الف- مسیر رو به پایین
ب- ارتباطات رو به بالا
۲-۱-۴-۲- ارتباطات در سطح افقی
۲-۱-۵- مدل ارتباطات
۲-۱-۶- اصول ارتباطات
۲-۱-۷- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
۲-۱-۷-۱- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۲- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
۲-۱-۷-۳- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
۲-۱-۷-۴- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
۲-۱-۷-۵- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
۲-۱-۸- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
۲-۱-۹- ویژگی‌های اثربخشی
۲-۱-۹-۱- گشودگی
۲-۱-۹-۲- همدلی
۲-۱-۹-۳- حمایتگری
۲-۱-۹-۴- مثبت گرایی
۲-۱-۹-۵- تساوی
۲-۱-۹-۶- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
۲-۱-۱۰- موانع ارتباطی
۲-۲- قدرت
۲-۲-۱- اهمیت قدرت
۲-۲-۲- تعاریف قدرت
۲-۲-۳- قدرت در سطوح مختلف سازمان
۲-۲-۳-۱- قدرت در سطح عمودی
۲-۲-۳-۱-۱- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان
۲-۲-۳-۱-۲- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان
۲-۲-۳-۱-۳- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
۲-۲-۳-۲ – قدرت در سطح افقی
۲-۲-۴- روابط قدرت
۲-۲-۴-۱-  رابطه صف و ستاد
۲-۲-۴-۲- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف
۲-۲-۵- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون
۲-۲-۶- انواع رویکردها به قدرت
۲-۲-۶-۱- راسل و قدرت
۲-۲-۶-۲- هیکس، گولت و قدرت
۲-۲-۶-۳- گالبرایت و قدرت
۲-۲-۶-۴- اتزیونی و قدرت
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده
۲-۳- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی
۲-۳-۱- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
۲-۴- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت
۲-۴-۱-  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
۲-۴-۲-  پژوهش‌های انجام شده و در خارج از  کشور
نتیجه گیری کلی

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- گروه نمونه
۳-۳- روش و طرح نمونه‌برداری
۳-۴- حجم نمونه
۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها
۳-۵-۱- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
۳-۵-۲- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
۳-۶- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
۳-۶-۱- روایی
۳-۶-۲- اعتبار
۳-۷- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)
۳-۸- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه
تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس
۴-۱- توصیف داده‌ها
۴-۱-۱- توصیف مولفه های منابع قدرت
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران
۴-۱-۲- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
۴-۱-۳- توصیف سایر داده‌ها
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
۴-۲-۱- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش 
۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد به برنامه‌ریزان
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران

فهرست جداول
جدول ۲-۱: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان
جدول ۲-۲- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۲-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی
جدول شماره ۲-۳-  مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی
جدول شماره ۳-۱: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای
جدول شماره ۳-۲: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای
جدول ۳-۳ : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت
جدول ۴-۱-۱- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۲- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۳- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون
جدول ۴-۱-۴- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۵- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۶- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی
جدول ۴-۱-۷- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش
جدول ۴-۱-۸- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار
جدول ۴-۱-۹- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون
جدول ۴-۱-۱۰- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت
جدول ۴-۱-۱۱- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص
جدول ۴-۱-۱۲- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش
جدول ۴-۱-۱۳- میانگین و انحراف معیار بازخورد
جدول ۴-۱-۱۴- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۵- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۱۶- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش
جدول ۴-۱-۱۷- جدول توزیع فراوانی بازخور
جدول ۴-۱-۱۸ جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی
جدول ۴-۱-۱۹- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۱-۲۰ جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب
جدول ۴-۱-۲۱- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول ۴-۱-۲۲ میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت
جدول ۴-۱-۲۳- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت
جدول ۴-۱-۲۴- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
جدول ۴-۲-۱- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۲- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۳- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی۱۶۰
جدول ۴-۲-۴- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات
جدول ۴-۲-۵- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۲
جدول ۴-۲-۷- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی
جدول ۴-۲-۸- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۹- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۴
جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی۱۶۵
جدول ۴-۲-۱۱ – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت
جدول ۴-۲-۱۲- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت
جدول ۴-۲-۱۳- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک
جدول ۴-۲-۱۴- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو
جدول ۴-۲-۱۵- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه
جدول ۴-۲-۱۶- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار
جدول ۴-۲-۱۷- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج
جدول ۴-۲-۱۸- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش
جدول ۴-۲-۱۹- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت

فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱-۱- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی
نمودار ۴-۱-۲- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش
نمودار ۴-۱-۳ نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار

نمودار ۴-۱-۴- نمودار میله ای منبع قدرت قانون

نمودار ۴-۱-۵- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت
نمودار ۴-۱-۶- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص
نمودار ۴-۱-۷- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش
نمودار ۴-۱-۸- نمودار میله‌‌ای بازخور
نمودار ۴-۱-۹- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی
نمودار ۴-۱-۱۰- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی
نمودار ۴-۱-۱۱- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب
نمودار ۴-۱-۱۲- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی
نمودار ۴-۱-۱۳- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی

منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی

پیوستها
عنوان
۱-    پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
۲-    پرسشنامه منابع قدرت
۳-    معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
۴-    محاسبات آماری

 

دانلود پایان نامه رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران
قیمت : 4000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۲ آذر ۱۳۹۴
57 بازدید