دانلود پایان نامه رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با نوآوری

بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با نوآوری با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی در کارکنان  آموزش و پرورش استان گلستان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد،1394

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با نوآوری و نقش یادگیری سازمانی در کارکنان  آموزش و پرورش استان گلستان می باشد. پژوهشگر با بررسی سابقه پژوهش های گذشته از مدل مفهومی استفاده و این مدل را در آموزش و پرورش استان گلستان از طریق روش نمونه گیری ساده  بر روی از کارکنان  از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار داده روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد پژوهش حدود 600نفر از مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان می­باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 234نفر خواهد بود. تعداد 234پرسشنامه توزیع گردید.از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده­ها و جهت پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل معادلات ساختاری بوده است.که بین ابعاد سرمایه فکری با نوآوری با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود داشت.در پایان برای بهبود تاثیر گذاری عوامل موثر پیشنهادهایی ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: سرمایه فکری،یاد گیری سازمانی،نوآوری،آموزش و پرورش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 5

1-2-بیان مسأله. 6

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4- سوالات تحقیق.. 8

1-5-فرضیه‌ها تحقیق.. 8

1-6-اهداف تحقیق.. 9

1-7- روش انجام تحقیق.. 9

1-7-1-حدود پژوهش…. 10

1-7-2- محدوده موضوعی.. 10

1-7-3- محدوده مکانی.. 10

1-7-4- محدوده زمانی.. 10

1-8- جامعه آماری.. 10

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه. 15

بخش یکم: سرمایه فکری.. 16

2-2-تعریف سرمایه فکری.. 16

2-3-اجزای سرمایه فکری.. 17

2-4-سرمایه انسانی.. 17

2-5-سرمایه مشتری.. 18

2-6-سرمایه ساختار. 19

2-7-دلیل اندازه گیری سرمایه فکری.. 20

2-8-اهداف اندازه گیری سرمایه فکری.. 20

2-9-دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری.. 21

2-10-منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری.. 21

2-11-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری.. 22

2-11-1-روش‌های مستقیم سرمایه فکری.. 22

2-11-2-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری کیوی توبین.. 22

2-11-3-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری رزش بازار به دفتر. 23

2-11-4-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری برگه متوازن نامحسوس… 23

2-11-5-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری هزینه یابی منابع انسانی.. 23

2-11-6-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری اعلامیه منابع انسانی.. 24

2-11-7- روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری مدل کارگزار فن آوری.. 24

2-11-8-روش‌های اندازه گیری سرمایه فکری هدایت کننده اسکاندی ا 24

2-11-9-مدل‌های متداول اندازه گیری سرمایه فکری.. 25

2-11-10-مدل اسکاندیا نویگیتور. 26

بخش دوم: نوآوری.. 28

2-12- انواع نوآوری.. 28

2-13-نوآوری به صورت زیر طبقه بندی شده است… 29

2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرایندهای نوآوری.. 32

2-15-ارتباط استراتژیک سازمانی.. 32

2-16-عوامل بازدارنده‌ی خلاقیت در سازمان. 33

2-17-عوامل ترغیب کننده‌ی خلاقیت… 37

2-18- عوامل پیرامونی.. 39

بخش سوم: یادگیری سازمانی.. 41

2-19-آموزش یا یادگیری.. 41

2-20-سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی.. 41

2-21-عوامل موثر در سازمان یادگیرنده 42

2-22-استراتژی‌ها و سیاست‌ها 42

2-23-مدیریت افراد (فرایندهای منابع انسانی). 42

2-24-فرهنگ و فضای حامی یادگیری.. 43

2-25-یادگیری.. 44

2-26-یادگیری تیمی.. 45

2-27-یادگیری سازمانی.. 45

2-28-انواع یادگیری.. 46

2-29-مهارت‌های یادگیری.. 46

2-30-خودیادگیری.. 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 48

2-31- پیشینه خارجی.. 48

2-32- پیشینه داخلی.. 49

2-33-مدل مفهومی پژوهش…. 52

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 55

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3-جامعه آماری.. 57

3-4- روش نمونه گیری.. 57

3-5- حجم نمونه. 58

3-6- اعتبار و پایایی.. 58

3-6-1-روایی ابزار تحقیق.. 58

3-6-2-پایایی  ابزار تحقیق.. 59

3-7- روش گردآوری اطلاعات… 60

3-8-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 60

3-8-1-مدل معادلات ساختاری.. 60

3-8-1-1-تعریف مدل معادلات ساختاری.. 61

3-8-1-2-ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 61

3-8-1-3-مراحل مدل معادلات ساختاری.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 71

-2-4آمار توصیفی متغیرهای جمعیت‌شناختی تحقیق.. 71

4-2-1-جنسیت… 72

4-2-2-سن.. 73

4-3-بررسی مدل نظری تحقیق.. 74

4-3-1-تحلیل عاملی.. 74

4-3-2-آزمون فرضیات تحقیق.. 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه. 83

5- 2 نتیجه‌گیری.. 83

5-2-1 نتایج حاصل از تحقیق.. 83

5-3-بحث و تفسیر. 84

5-4-پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق.. 87

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 87

5-6- محدودیت‌های تحقیق.. 88

5-7- مشکلات تحقیق.. 88

فهرست منابع.. 89

ضمائم. 95

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1:-نتایج بررسی پایایی هر یک از عوامل پرسشنامه. 59

جدول 4-1: فراوانی گروه‌های جنسیت… 72

جدول 4-2: فراوانی گروه‌های سنی.. 73

جدول 4-4: آزمونKMO  و بارتلت… 75

جدول 4-5: کل واریانس تبیین شده 75

جدول 4-6: ماتریس چرخش یافته عاملی.. 76

جدول 4-7: ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 76

جدول 4-8: نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق.. 79

جدول 4-9: نتایج رابطه‌ی مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل. 79

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار 4-1: فراوانی گروه‌های جنسیت… 72

نمودار 4-2: درصد فراوانی گروه‌های جنسیت… 72

نمودار 4-3: فراوانی گروه‌های سنی.. 73

نمودار 4-4: درصد فراوانی گروه‌های سنی.. 73

 فهرست شکل‌ها

شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق.. 52

شکل 3-1: رابطه بین جامعه ونمونه آماری.. 57

شکل 4-1: مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد. 78

شکل 4-2: مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری.. 78

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه رابطه بین ابعاد سرمایه فکری با نوآوری
قیمت : 29000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
129 بازدید