دانلود پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان

بررسی رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی _ پیمایشی از نوع همبستگی است؛ و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  علی آباد کتول می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان؛  نمونه به تعداد 375 نفر از دانشجویان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد کای تونگ هویی[1] ( 2011) است. روایی مورد نظر پژوهش از نوع روایی محتوا است که مورد تایید کارشناسان و صاحبنظران متخصص در این زمینه رسیده است. و مقدار پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 761/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون نشان داد که هر هفت عنصر بسته بندی در این مدل شامل: رنگ، طراحی، مواد استفاده شده، تصویر زمینه، اطلاعات چاپ شده، نوع فونت و نو آوری دارای رابطه مثبت و مطلوب با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی می باشد. نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی این هفت عنصر بیان می کند که اولویت اول در این عناصر ” اطلاعات چاپ شده” با میانگین رتبه 01/6 می باشد، بعد از آن عناصر” طراحی بسته بندی” و “مواد استفاده شده” اولویت های بعدی می باشند. عناصر دیگر بسته بندی به ترتیب « تصویر زمینه، نوآوری، نوع فونت و رنگ » اولویت های آخر در رفتار خرید مصرف کنندگان می باشند.

 

واژگان کلیدی: محصولات لبنی، رفتار خرید مصرف کنندگان، بسته بندی، عناصر بسته بندی، مصرف کننده

*پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

*متن کامل این پایان نامه در سایت های دیگر یافت نمی شود*

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف نظری

 

تصویر زمینه و نوع فونت بسته بندی

طراحی بسته بندی

نوآوری

اطلاعات چاپ شده

رفتار خرید مصرف کننده

تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه بسته بندی در ایران و کشورهای دیگر

تعریف بسته بندی و ابعاد آن

مواد استفاده شده در بسته بندی

نوع فونت و طراحی و رنگ بسته بندی

اطلاعات چاپ شده

تصویر زمینه بسته بندی

وظایف و کارکردهای بسته بندی

تعریف مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

تعریف رفتار خرید مصرف کننده

فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان

عوامل روانی و فردی

عوامل موقعیتی

عوامل آمیخته بازاریابی

انواع رفتار خرید مصرف کننده

سوابق و پیشینه ی تحقیق

جدول     : تحقیقات داخلی

جدول     : تحقیقات خارجی

نتیجه گیری

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و حجم آن

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری داده ها

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل آماری

 

فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی مربوط به نمونه

متغیر سن

متغیر جنسیت

مقطع تحصیلی

دانشکده محل تحصیل

آزمون نرمال بودن : آزمون کولموگروف اسمیرنوف

رفتار خرید مصرف کنندگان بر حسب متغیرهای تحقیق (سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل) :

آمار استنباطی مربوط به فرضیه های تحقیق

آزمون فرضیه اصلی

آزمون فرضیه های فرعی

آزمون فریدمن

نتیجه گیری

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و مقایسه نتایج تحقیق

پیشنهادات کاربردی  تحقیق

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

محدودیت های تحقیق

منابع فارسی

ضمائم

 

 

دانلود پایان نامه رابطه بسته بندی با رفتار خرید مصرف کنندگان
قیمت : 11000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
154 بازدید