دانلود پایان نامه درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها

چکیده

 

بیماری سرطان می­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین،  بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی ۱۰۱ زوج  مبتلا به سرطان در بخش­های بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانواده­ها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقش­ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی مورد بررسی قرار می­دهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک ­لیست بررسی شد.

نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (۰۲/۰= ,  p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (۰۱/۰= ,  p 21/0=r )  ارتباط آماری   معنی­داری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.

نتیجه ­گیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاوره­ای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

فهرست مطالب

چکیده.

فصل اول: معرفی پژوهش

عنوان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴

زمینه پژوهش (بیان مساله)……………………………………………………………………………………………………………….

۴

اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۲

 هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۲

هدف فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۲

سوالات مطرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳

تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۳

خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۳

زوجین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۴

سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۴

عملکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۵

درک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۵

محدودیت های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………….

۱۶

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش

مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۸

سرطان چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۸

علت شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۹

ویروس ها و باکتری ها………………………………………………………………………………………………………………………

۱۹

عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۹

عوامل شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۹

عوامل ژنتیکی و خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………..

۲۰

عوامل غذایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۰

عوامل هورمونی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۰

اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۱

تاثیر سرطان بر فرد……………………………………………………………………………………………………………………………

۲۳

تاثیر سرطان بر خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..

۲۳

منابع اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۵

منابع فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۵

منابع مذهبی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۵

منابع تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۵

منابع پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۵

تاثیر سرطان بر روابط زوجین…………………………………………………………………………………………………………….

۲۵

تاثیر سرطان والدین بر کودکان………………………………………………………………………………………………………….

۲۷

مفهوم خانواده و اهمیت آن……………………………………………………………………………………………………………….

۲۹

چرا هنگام برنامه ریزی برای ارائه مراقبت بهداشتی کار با خانواده حیاتی است؟…………………………….

۳۱

عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳۳

حل مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳۵

ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳۵

نقش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۷

پاسخگویی عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………………

۳۸

آمیزش عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳۸

کنترل رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳۹

عملکرد مطلوب خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..

۴۱

نظریه سیستم ها و کاربرد آن در بررسی خانواده……………………………………………………………………………..

۴۳

نظریه سیستم های خانواده……………………………………………………………………………………………………………….

۴۶

الگوی مک مستر برای خانواده…………………………………………………………………………………………………………..

۴۸

مدل سایکودینامیک فردی………………………………………………………………………………………………………………..

۵۰

نظریه تعاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۱

پرستاری بهداشت جامعه……………………………………………………………………………………………………………………

۵۳

ارکان پرستاری بهداشت جامعه…………………………………………………………………………………………………………

۵۴

پرستاری بهداشت خانواده………………………………………………………………………………………………………………….

۵۵

مرور بر متون…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵۶

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶۸

جامعه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶۸

مشخصات واحدهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

۶۹

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….

۷۰

حجم نمونه و نحوه تعیین آن……………………………………………………………………………………………………………..

۷۱

محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………

۷۱

ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..

۷۱

اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۷۴

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۷۶

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۷۶

ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۷۷

فصل چهارم: یافته های پژوهش 

فصل پنجم: تفسیر یافته ها

بحث و تفسیر یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….

۹۷

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۰۹

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

۱۱۰

کاربرد یافته های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………

۱۱۱

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی………………………………………………………………………………………………….

۱۱۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۱۴

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول ۱-۱: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه

۸۲

جدول ۱-۲: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه

۸۳

جدول ۲-۱: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه

۸۴

جدول ۲-۲: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه

۸۵

جدول ۳: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلابه سرطان وهمسران سالم آنها در بعد حل مساله

۸۶

جدول ۴: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد کنترل رفتار

۸۷

جدول ۵: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات

۸۸

جدول ۶: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد  نقش­ها

۸۹

جدول ۷: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی

۹۰

جدول ۸: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد آمیزش عاطفی

۹۱

جدول ۹: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد عملکرد کلی

۹۲

جدول۱۰: بررسی ارتباط برخی مشخصات بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی

۹۳

جدول ۱۱:  بررسی ارتباط برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی

پیوست ها

پیوست ۱- تاییدیه ریاست محترم دانشکده جهت اجرای پژوهش

پیوست ۲- پرسشنامه

پیوست ۳- چکیده انگلیسی

پیوست ۴-مقالات چاپ شده منتج از پایان نامه

پیوست ۵- پوستر منتج از پایان نامه

دانلود پایان نامه درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ مرداد ۱۳۹۶
266 بازدید