دانلود پایان نامه درباره افسردگی

مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس
نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آینده دید انعطاف پذیری ندارند. آنها احتمالاً بیشتر از افراد غیر افسرده آینده خود را منفی می بینند و به نظرشان احتمال دستیابی به تجارب خوشایند کمتر است به همین دلیل افراد افسرده به جای تلاش برای دستیابی به موفقیت های با ارزش در آینده تمام نیروی خود را صرف اجتناب از موقعیت های ناخوشایند موجود می کنند

افراد افسرده احساس غمگینی می کنند چون مشکلات خود را پایدار [۲] ، کلی [۳] و درونی [۴] تلقی می کنند ( هایمبرگ ، ورمیلیا، دوج [۵] ، بیگر . و پارلو ۱۹۸۷؛ پترسون و سلیگمن ، ۱۹۸۷؛ رپس [۶] ، پترسون ،‌رینمارد، ابرامسون [۷] و سلیگمن [۸] ۱۹۸۲؛ سویینی [۹] و همکاران ۱۹۸۶)

پایداری : افراد افسرده رویدادهای منفی زندگی شان را همیشگی و پایدار تلقی می کنند، یعتی تغییر دادن آنها را بعید می دانند. افراد غیر افسرده تجارب منفی را به عنوان موانع موقتی که زیاد هم طول نمی کشد در نظر می گیرند.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله پژوهش

اهمیت نظری و عملی پژوهش

اهداف پژوهش

سئوال ها و فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعریف متغیرها واصطلاحات

افسردگی

بهنجار

سبک حل مساله

۳-۱ اهمیت نظری و عملی پژوهش

۴-۱ اهداف پژوهش

فرضیه های اصلی  پژوهش

فرضیه های فرعی

تعریف نظری و عملیاتی  افسردگی

تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله

۷-۱ تعریف متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

علایم افسردگی  و سبک های  آن

نظریه های شناختی افسردگی

نظریه  بک و تحریف های شناختی

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش

۲-۳  جامعه آماری

۳-۳  روش نمونه برداری و حجم نمونه

۴-۳ ابزارهای پژوهش

۱-۴-۳  مقیاس سبک حل مساله

۲-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک BDI

۳-۴-۳ خودسنجی افسردگی

۵-۳ روش اجرا

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آ ماری

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

دانلود پایان نامه درباره افسردگی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ آذر ۱۳۹۵
134 بازدید