دانلود پایان نامه تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

چکیده

موضوع بحث پژوهش حاضر، بررسی سلامت روانی در بین زنان شاغل و خانه دار است.این بررسی با استفاده از روش تصادفی صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر از زنان شاغل و خانه دار شهرستان ابهر تشکیل می دهد.

نمونه آماری پژوهش حاضر عبارتند از 30 نفر از زنان شهرستان ابهر که 15 نفر از آنها شاغل و 15 نفر از آنها را زنان خانه دار تشکیل می دهد.

همچنین به منظور بررسی تفاوت سلامت روانی از طریق پرسشنامه (scl90)  بوده و برای اثبات یا رد فرضیه از مجذور کا ( ) استفاده شده است.

و در فصل چهارم از داده ها تجزیه و تحلیل به عمل آمده است و فصل پنجم به نتیجه گیری تحقق حاضر می پردازد و در خاتمه یاد آور می شود که روان  شناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ و امانت در سبک ساده نگارش حمل به داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالبه بتواند به بررسی جنبه هایی از سلامت روانی زنان شاغل و خانه دار بپردازد.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده تحقیق

فرم ارزیابی پژوهشهای انفرادی

فصل اول کلیات تحقیق

پیش در آمد

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان

اهداف کلی تحقیق

متغیرهای پژوهشی

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فرضیه های پژوهش

فصل دوم پیش در آمد پیشینه پژوهش

نظریه های سلامت روانی

فصل سوم روش تحقیق

پیش در آمد

طرح تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار پژوهشی

روش اجرا

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه بحث

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع و ماخذ

پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار
قیمت : 7000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
135 بازدید