دانلود پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

عنوان: تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

چکیده

کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (۱۹) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیک

روش تراز انرژی(۵)

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد که بوسیله لایسیمتر زهکش دار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود.

sib

 فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱مقدمه

۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی

۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران

۱-۴ منطقه مورد مطالعه

۱-۴-۱ استان خراسان

۱-۴-۲ استان سمنان

فصل دوم

۲-۱ سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق

۲-۲ عوامل موثر بر تبخیر و تعرق

عوامل موثر بر تبخیر و تعرق را می‌توان بر سه گروه تقسیم کرد

۲-۲-۱ عوامل هواشناسی

۲-۲-۲ فاکتورهای گیاهی

۲-۲-۳ شرایط محیطی و مدیریتی

۲-۳ روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)

۲-۴ روش پنمن

۲-۵ فرمول پنمن اصلاح شدهFAO24

۲-۵-۱ فاکتور تصحیح C

۲-۶ روش بلانی- کریدل FAO

۲-۷ روش پنمن _ مانتیس

۲-۸ روش فائو – پنمن- مانتیس

۲-۸-۱ تعیین گرمای نهان تبخیر

۲-۸-۲ تعیین شیب منحنی فشار بخار

۲-۸-۳ تعیین ضریب رطوبتی

۲-۸-۴ تعیین فشار بخار اشباع (ea)

۲-۸-۵ تعیین فشار واقعی بخار (ed)

۲-۸-۶ تعیین مقدار تابش برون زمینی (Ra)

۲-۸-۷ تعداد ساعات رو شنایی (N)

۲-۸-۸ تابش خالص (Rn)

۲-۸-۹ شار گرما به داخل خاک (G)

۲-۸-۱۰ سرعت باد در ارتفاع ۲ متری

۲-۹ لایسیمتر

۲-۱۰ تارخچه ساخت لایسیمتر

۲-۱۱ انواع لایسیمتر

۲-۱۱-۱ لایسیمتر زهکشدار

۲-۱۱-۲ لایسیمتر وزنی

۲-۱۱-۲-۱ لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک

۲-۱۱-۲-۲ میکرو لایسیمتر‌های وزنی

۲-۱۲ طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی

۲-۱۲-۱ لایسیمترهای با خاک دست نخورده

۲-۱۲-۲ لایسیمتر‌های با خاک دست خورده

۲-۱۲-۳ لایسیمترهای قیفی ابر مایر

فصل سوم

۳-۱ محل انجام طرح

۳-۲ معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر

۳-۳ تعیین بافت خاک

۳-۴ تهیه بستر و نحوه کشت

۳-۵ اندازه گیری رطوبت خاک

۳-۶ تعیین پتانسیل آب در گیاه

۳-۷ محاسبهَ ضریب گیاهی

۳-۸ انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق

۳-۹ بررسی تاثیر خشکی ایستگاهها بر داده‌های هواشناسی

۳-۱۰ پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

فصل چهارم

۴-۱ بافت خاک

۴-۲ اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه

۴-۳ محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی

۴-۴ محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری

۴-۵ پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی

۴-۶ بحث در مورد نتایج

۴-۷ نتیجه گیری

۴-۸ پیشنهادات

منابع و ماخذ

فهرست جداول

فهرست اشکال

دانلود پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آذر ۱۳۹۴
72 بازدید