دانلود پایان نامه تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

چکیده

عنوان کامل پژوهش:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

هدف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وضعیت کشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

اهمیت مسئله (نظری علمی):

با توجه به اینکه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات کشاورزی برآورده می شود و همچنین کمبود زمین های قابل کشاورزی و اینکه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به کشاورزی می افزاید، کشور ما ایران نیز که بیشترین سطح آنرا بیابان و کوه فرا گرفته استف و زمین های قابل کشت بسیار کمی دارد.

از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات کشاورزی و مزایایی که از قبل آن حاصل می شود مانند نیز کاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

  • توسعه کشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند.
  • استفاده از صنعت در کشاورزی موجب تسریع توسعه کشاورزی می شود.
  • توسعه کشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد

پیشرفت کشاورزی و استفاده از تکنولوژی در آن موجب شکوفایی اقتصادی کشور می شود

طرح پژوهش:

در بررسی این پژوهش ابتدا وضعیت کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه میان صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان میزان تاثر گذاری کشاورزی بر صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

ابزار گرد آوری داده ها:

در این محقق برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه و منابع کتابخانه ای و آماری استفاده شده است اصلی ترین و روش گرد آوری مصاحبه با دانش آموختگان کشاورزی و اقتصاد کشاورزی می باشد و نیز استفاده از آمار سایتهای جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، پرسشنامه امکانپذیر نبوده و بیشتر مصاحبه صورت می گرفته است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پروژه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.

kesha2

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول طرح تحقیق

عنوان کامل پژوهش

هدف پژوهش

اهمیت مسئله (نظری علمی)

سوال ها یا فرضیه های پژوهش

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی

مشخص کردن نقش متغیرها

طرح پژوهش

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی

روش نمونه برداری

ابزار گرد آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

– منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک

– ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف

تاریخچه کشاورزی

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه

– تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی

وضعیت کلی کشاورزی در کشور

موقعیت جغرافیایی ایران

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟

سیاست های کشاورزی دولت

نگاهی به استان خراسان

خاک شناسی

خاک چیست

شناسایی خاک در ایران

پروفیل خاک

بافت خاک

ساختمان خاک

اجزای معدنی خاک

هوموس

ذرات فعال خاک (هوموس و رس)

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها

زمین های آهک دار

زمین های بدون آهک

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک

آبیاری

وضعیت آب در خاک

تعریف آبیاری

روش های مختلف آبیاری

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند

آبیاری بارانی

انواع سیستم های آبیاری بارانی

آبیاری قطره ای

آبیاری زیر زمینی

آبخیزداری

منابع آبهای زیرزمینی

چاه ها

حشره شناسی

رابطه انسان با حشرات

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند )

ارتباط مضر بین انسان و حشرات

روش های مبارزه با آفات نباتی

مبارزه فیزیکی

مبارزه زراعی

مبارزه بیولوژیکی

مبارزه روانی

مبارزه ژنتیکی

مبارزه شیمیایی

مبارزه تلفیقی

حشره کش ها یا سموم

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است .

انواع سموم حشره کش

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند

حشره کش های معدنی

حشره کش های آلی گیاهی

حشره کش های آلی کلره

سموم فسفره آلی

سموم گوگردی آلی

سموم از نظر نحوه اثر

سموم داخلی یا گوارشی

سوم تماسی یا خارجی

سموم نفوذی

سموم جذبی (سیستمیک)

سموم تنفسی

سموم تدخینی

چغندر قند

پنبه

آفات جالیز

آفات مهم گیاهان زراعی

آفات مهم غلات

آفات درختان میوه

آفات مهم درختان پسته

آفات انار

مبارزه با علف هرز

مبارزه با موش ها

اصلاح نباتات

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی

منابع طبیعی

اهمیت و نقش منابع طبیعی

تعریف جنگل

تعریف جنگل داری

از نقطه نظر اقتصادی

از نقطه نظر کشاورزی

از نقطه نظر بهداشتی

فوائد جنگل جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور

مرتع

بیابان

بیابان زائی و مبارزه با آن

مشاغل مربوط

تعریف مکانیزاسیون

فوائد ماشینی کردن کشاورزی

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی

تراکتور و تکامل آن

طبقه بندی تراکتورها

هدف های خاک ورزی عبارتند از

روش های خاک ورزی

گاو آهن

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن

گاو آهن برگردان دار

ادوات خاک ورزی ثانویه

کولتیواتورها

دیسک ها (هرس بشقابی)

دیسک ها

دیسک یک راهه

دیسک دو زانویی

دیسک یک زانویی (افست)

انواع تسطیح کن

غلتک ها یا خرد کننده ها

کاشت محصولات

بذر افشانی

بذر کاری

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری

کپه کاری

ماشین آلات کاشت

ردیف کارها

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند

اندازه ردیف کارها

خطی کارها

انواع خطی کارهای غلات

بذر پاش ها

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار)

نشاء کار

سیب زمینی کارها

ادوات داشت

سمپاش ها

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش

مخزن

به هم زن

صافی

بوم

نازل یا افشانک

ماشین های برداشت

دروگر

ماشین های برداشت غلات

ماشین های برداشت سیب زمینی

ماشین برداشت چغندرقند

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

مصاحبه با مزرعه داران

مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی

توجیه اقتصادی مکانیزاسیون

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها

توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟

جامعه آماری

منابع اطلاعات

فصل چهارم جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها

ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

بررسی فرضیه ها

فرضیه

فرضیه

فرضیه

تحلیل یافته های مصاحبه ای

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه

پیشنهادات

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه

سایر پیشنهادات

فهرست منابع

دانلود پایان نامه تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
قیمت : 3900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
82 بازدید