دانلود پایان نامه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌ها

عنوان: دانلود پایان نامه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌ها

چکیده

پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید .
ابراز گردآوری ۱۶ چک لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارک پزشکی بوده است . که این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری  داده ها با مراجعه به بخش های مدارک پزشکی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یک از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .

md1

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف آرمانی پژوهش

هدف کلی پژوهش

اهداف جزئی

سوالات پژوهش

روش پژوهش

محدودیت های پژوهش

تعاریف واژه ها

استانداردها

بیمارستان

مدارک پزشکی

ملاک های ارزیابی آمریکا

فصل دوم – مروری بر متون و مطالعات انجام شده

پیشینه تحقیق

نقش و اهمیت مدارک پزشکی

تاریخچه مدارک پزشکی

واحد کارگذاری

اهمیت کدگذاری و کاربرد طبقه بندی بین المللی بیماری ها

واحد بایگانی مدارک پزشکی

۱-     آماده سازی پرونده

۲-     تحلیل پرونده

۳-     تکمیل پرونده

۴-     فهرست نویسی

۵-     ذخیره سازی و بازیابی پرونده

۶-     افشاء اطلاعات

وظایف واحد بایگانی از نظر انجمن مدارک پزشکی آمریکا

نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد بایگانی

بخش پذیرش

اهداف ویژه بخش پذیرش

نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد پذیرش

بخش آمار

آمار بیمارستانی

وظایف واحد آمار

استاندارد و ارزیابی

اهداف استاندارد کردن

تاریخچه تأسیس مؤسسات استاندارد جهانی

تاریخچه ی مؤسسه ی استاندارد در ایران

ارزیابی بیمارستان ها در ایران

مطالعات انجام شده در ایران

مطالعات انجام شده در جهان

 فصل سوم

نوع پژوهش

ابزار گردآوری داده ها

پایایی و روایی ابزار گردآوری داده ها

جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه

متغیرها

روش و ابزار گردآوری داده ها

روش تحلیل داده ها

امکانات پژوهش

ملاحضات اخلاقی

فصل چهارم تحلیل یافته ها

فصل پنجم

نتایج پژوهش

پیشنهادات پژوهشگر

پیشنهاد برای پژوهش های آتی

دانلود پایان نامه بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌ها
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ آذر ۱۳۹۴
69 بازدید