دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید

عنوان:  بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  قوچان از اساتید

چکیده

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

rezayat_stu1

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش    

    مقدمه

    طرح مساله

    اهمیت و ضرورت تحقیق

    اهداف تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

    تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

     پیشینه تحقیق

       بیشینه پژوهش های داخلی

        نقد و بررسی پیشینه های داخلی

       پیشینیه پژوهش های خارجی:

       نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی

    مبانی نظری تحقیق

        نظریه تسری(spill over theory)

        نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock

       نظریه مبادله

      نظریه نیازها

    چهارچوب نظری تحقیق

    مدل تئوریکی تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

    مقدمه

   روش تحقیق

پرسش آغازی

      مطالعات مقدماتی و اکتشافی

      طرح نظری مسئله تحقیق

      ساخت و ارائه مدل تئوریک

      تبدل نظریه ها به فرضیه ها

      تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنه:

      تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها

      آزمون مقدماتی

    جامعه آماری

      حجم نمونه

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

  *تحلیل جداول توزیع فراوانی

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب جنس

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر

جدول و نمودار    : توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب سن

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب معدل

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب ترم

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده

جدول و نمودار     : توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده

تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

 جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف

جدول و نمودار     : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه

جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی

جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو

جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه

جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف

جدول       وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای

جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس

جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی

جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی

جدول      تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر

جدول      تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  

منابع و ماخذ

پرسشنامه

دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از اساتید
قیمت : 3600 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آذر ۱۳۹۴
63 بازدید