دانلود پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت

عنوان: بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد

چکیده

هر یک از سازمان های اجتماعی، هدفها و خدمات و کارکردهایی دارند که بدین وسیله اجتماع بشری را به چرخش در می‌آورند. هدف اصلی هر سازمان، کسب سود و به حداکثر رساندن آن است. و این کار باید با اثر بخشی توام باشد. هدف اصلی تر در سازمانها در زمینه اثر بخشی فعالیتهای رفاهی جامع، از جمله تامین نیازها و خدمات رسانی به مردم و عدالت اجتماعی است.

یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی میل به اهدافی است که علت وجودی هر نهاد را شکل می‌دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو همکاریو هماهنگی تمامی‌عوامل است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر بوجود سازمان معنا می‌بخشد.

نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر سازمان و هر کشوری می‌باشد و عامل اصلی موفقیت و پیشرفت است. اغلب گفته می‌شود که کارمند خوشحال یک کامند کارا است و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. نیروی انسانی به اسکلت سازمانی روح می‌بخشد و چرخه آن را به حرکت در می‌آورد و تعیین میکند که فرایند کل مجموعه چگونه جهت بگیرد.

در این میان، نقش یک عامل برجسته از سایر عوامل و آن نیروی انسانی در تمام سطح سازمان است که باید به آن بعنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی اهداف فردی، توقعات گروهی بین از سایر عوامل توجه شود. از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگری که برخواسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی و خودیابی است، در این زمینه موثر است. لذا ازمیان پدیده ها و عوامل مختلفی که بر بازده شغلی و سطح کارایی فرد در سازمان تاثیر گذار است، انگیزه شغلی را انتخاب نموده ایم که اهمیت و حساسیت خاصی دارد. چرا که اگر در سازمان، انگیزه و رضایت شغلی انسان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محکوم به نابودی است.

irankhodro

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول – مقدمه پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات پژوهش
اهداف تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف اصطلاحات
تعریف

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی
الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته
ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی
پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی
اصطلاحات و مفاهیم
مفهوم انگیزش
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
«ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار»
عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان
سبک نامناسب رهبری مدیر
عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت
الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها
ب- درجه رضایت شغلی کارکنان
ج- میزان واگذاری مسئولیتها
ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل
و- سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت
د- مساله امنیت شغلی
فقدان آموزش موثر نیروی انسانی
اثربخشی پایین مدیریت
ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت
عدم اعتماد مدیریت به کارکنان

فصل سوم – روش پژوهش
الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه)
ب- توصیف ابزارهای پژوهش
پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی
ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها
فصل – روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو پژوهش

فصل جهارم – یافته های پژوهشی
الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه)
ب- سایر یافته های پژوهشی

فصل پنجم – بحث و تفسیر
نتیجه گیری
پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادات
مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات
منابع و مآخذ

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت
قیمت : 3200 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ آذر ۱۳۹۴
80 بازدید