دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

عنوان: دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

چکیده

در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً ۲۰۰ سال در همه زمینه ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی … شد. به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد. تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و متعادل ( تدریجی و در همه زمینه ها ) درآمدها نیز افزایش یافت و به مردم امکان تهیه ابزار جدید ارضای نیاز را می داد. در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسه اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دستیابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی بطور ذهنی امکان پذیر به نظر می رسد، احساس نارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموماً در حد قابل کنترل می باشد و عنان جامعه از دست اداره کنندگان آن خارج نمی شود. ( رفیع پور، فرامرز . ۱۳۷۸ (ب): ۳۵- ۳۴ با اندکی تخلیص )
ولی در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما ایران امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد – بنابر نتایج تحقیقات ( Muller, Edward N. 1995: 972-3 ) –  به علت شدت نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است، بنابراین امکان بروز نارضایتی بیشتر فراهم می آید. .
علاوه بر آن با قرار گرفتن در مسیر مدرنیته در کشور های توسعه نیافته به کاهش باورهای تقدیر گرایانه می انجامد ؛ که آن نیز سبب نارضایتی می گردد .

rezayat2

فهرست مطالب

فصل اول کلیات
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش

فصل دوم مروری بر پیشینه پژوهش  
پیشینه پژوهش (مقدمه )
پیشینه پژوهشهای داخلی
پیشینه پژوهشهای خارجی
ارزیابی پیشینه پژوهش و ارائه چهار چوب تئوریک
فرضیه های پژوهش

  فصل سوم روش پژوهش
ـ نوع پژوهش
ـ متغیر‌های پژوهش
ـ تعریف متغیر‌های پژوهش
ـ ابزار‌  جمع‌آوری اطلاعات
ـ روایی ابزار سنجش (Validity)
ـ پایایی ابزار سنجش (Reliability)
ـ جامعه‌ آماری
ـ تعیین حجم نمونه
ـ شیوه انتخاب اعضای نمونه
ـ روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم یافته‌های پژوهش
ـ سیمای پاسخگویان
ـ توصیف متغیر های پژوهش
ـ ـ   توصیف متغیر وابسته
ـ توصیف متغیر های مستقل
تحلیل یافته های پژوهش(آزمون فرضیات)
تبیین موضوع پژوهش (درسطح خرد)
بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آ ن
بررسی آثار کنترلی متغیر ها در تبیین (سطح خرد ) متغیر وابسته
تحلیل مسیر مدل پژوهش

 فصل پنجم خلاصه نتایج پژوهش و پیشنهادات    
ـ جمع‌بندی نتایج و یافته‌های پژوهش
ـ پاسخ به سوالات اصلی پژوهش
ـ پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
پیوست
الف جداول ضمیمه
ب فهرست اعلام
ج پرسشنامه تحقیق

دانلود پایان نامه بررسی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر
قیمت : 4700 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ آذر ۱۳۹۴
72 بازدید