دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست

عنوان

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی

مقدمه

سابقه و هدف:

بیماری اگزمای دست یک بیماری شایع پوستی می باشد. انواع تحریکی و آلرژیک از انواع شایع این بیماری می باشد. فاکتورهای مختلف محیطی می تواند باعث ایجاد یا بدترشدن این بیماری شوند. هدف این مطالعه تعیین نتایج patch test دربیماران اگزمای دست می باشد.

مواد و روش:

دراین مطالعه توصیفی ۱۰۰ بیمار اگزمای دست که به بیمارستانهای وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارجاع شده بودند موردمطالعه قرارگرفتند (۶۹ زن و ۳۱ مرد). سن این بیماران  سال بود. ۶۰ بیمار اگزمای تحت حاد و ۴۰ بیمار اگزمای مزمن داشتند. هیچکدام از آنها سابقه مصرف استروئید از دو هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. ست Patch Test از شرکت هرمال خریداری شده بود و حاوی ۲۳ ماده آلرژن بوده است.

فهرست مطالب

دلایل انتخاب موضوع……………….. ۱

بیان مسئله……………………… ۲

بازنگری منابع و اطلاعات موجود……… ۳

اهداف و فرضیات تحقیق…………….. ۱۳

متغیرها و مقیاس سنجش آنها………… ۱۴

روش، تکنیک و نحوه اجرای تحقیق…….. ۱۶

جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری   ۱۸

برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری ۱۸

مسائل اخلاقی…………………….. ۱۹

فرمهای اطلاعاتی………………….. ۲۰

یافته ها……………………….. ۲۲

جداول………………………….. ۲۴

بحث……………………………. ۲۵

نتیجه گیری……………………… ۲۸

منابع

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ شهریور ۱۳۹۶
224 بازدید