دانلود پایان نامه اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان

(مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان گلستان)

 

*پایان نامه برای دریافت  کارشناسی ارشد  «M.A.» رشته مدیریت اجرایی*

تابستان 1395

“متن کامل این پایان نامه در سایت های دیگر یافت نمی شود*

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان گلستان در سال 1394 است که از میان آن‌ها 200 نفر از 340 نفر کارکنان شعب بانک سپه استان گلستان به عنوان نمونه انتخاب گردید. تحقیق حاضر ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008)، پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی ساچ و هان (2002) و پرسشنامه کارآمدی عملکرد سازمانی پاترسون (1970) استفاده‌ شده است. به منظور تحلیل داده های خام از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها در این تحقیق نشان می دهد، بین اعتماد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین پذیرش بانکداری الکترونیکی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، …………………….. این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته است.

 

کلید واژگان: اعتماد سازمانی، بانکداری الکترونیکی، عملکرد کارکنان و شعب بانک سپه استان گلستان

فهرست مطالب

چکیده

   *فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 11

1-5- سؤالات تحقیق.. 11

1-6- فرضیه های تحقیق.. 12

1-7- متغیرهای تحقیق.. 12

1-8- تعاریف نظری واژه ها 13

1-9- تعاریف علمیاتی واژه ها 14

* فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

2-1- مقدمه. 16

2-2- اعتماد سازمانی.. 16

2-2-1- مبانی نظری اعتماد سازمانی.. 16

2-2-2- تعاریف اعتماد. 17

2-2-3- اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد و علل نیاز به آن. 19

2-2-4- ابعاد اعتماد سازمانی.. 21

2-2-5- طبقه بندی اعتماد سازمانی توسط الونن و همکارانش… 22

2-2-6- عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن  22

2-2-7- اعتماد آنلاین.. 23

2-2-8- ایجاد اعتماد سازمانی.. 25

2-3- پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 26

2-3-1- مبانی نظری بانکداری الکترونیکی.. 26

2-3-2- ابعاد پذیرش بانکداری اللکترونیکی.. 28

2-3-2-1- سودمندی ادراک شده 28

2-3-2-2- سهولت استفاده ادراک شده 30

2-3-2-3- قابلیت اعتماد درک شده 32

2-3-2-4- نیت رفتاری نسبت به استفاده 34

2-3-3- پذیرش مشتری.. 35

2-3-3-1- رابطه میان سودمندی ادراک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک… 36

2-3-3-2- رابطه میان سهولت استفاده ی ادراک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک… 38

2-3-3-3- ارتباط میان قابلیت اعتماد درک شده و پذیرش مشتریِ بانکداری الکترونیک… 39

2-3-3-4- رابطه میان نیت رفتاری مشتری و پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتری.. 41

2-3-4- تاثیر ابعاد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 42

2-3-4-1- تاثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 42

2-3-4-2- تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی  بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 44

2-3-4-3- تاثیر خودکارآمدی کامپیوتری بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 46

2-3-4-4- تاثیر مرکز کنترل بر پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 46

2-4- عملکرد کارکنان. 48

2-4-1- مبانی نظری عملکرد کارکنان. 48

2-4-2- تعریف مدیریت عملکرد. 50

2-4-3- نظامهای ارزیابی عملکرد. 51

2-4-4- ارزشیابی چیست؟. 52

2-4-5- مقدمه ای بر عملکرد. 53

2-4-6- مفهوم ارزشیابی عملکرد. 53

2-4-7- اهداف ارزشیابی عملکرد. 55

2-4-8- رویکردهای ارزشیابی عملکرد. 57

2-4-9- روشهای ارزشیابی عملکرد. 58

2-4-9-1- روشهای مبتنی بر ویژگیهای فردی.. 58

2-4-9-2- روشهای مبتنی بر رفتار یا روشهای رفتاری.. 58

2-4-9-2- روشهای مبتنی بر نتایج.. 59

2-5- پیشینه تحقیقاتی.. 61

2-5-1- پیشینه داخل کشور. 61

2-5-2- پیشینه خارج از کشور. 65

2-2-1-8 : مدل مفهومی.. 68

* فصل سوم : متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

3-1- مقدمه. 70

3-2- نوع و روش تحقیق.. 70

3-3- روش های جمع‌آوری اطلاعات… 71

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات… 71

3-5- جامعه آماری.. 71

3-6- حجم نمونه. 71

3-7- پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) 72

3-8- پرسشنامه پذیرش بانکداری الکترونیکی ساچ و هان (2002) 72

3-9- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970) 73

3-10- روش نمره گذاری در طیف لیکرت… 74

3-11- روایی پرسشنامه ها 74

3-12- پایایی پرسشنامه ها 74

3-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 76

* فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 : مقدمه. 61

4-2 : آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق.. 61

4-2-1 : جنسیت کارکنان. 61

4-2-2 : میزان تحصیلات کارکنان. 63

4-2-3 : سابقه کاری کارکنان. 64

4-3 : توصیف متغیرهای اصلی پژوهش… 66

4-4 : آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف-اسمیرنوف  (K-S)) 67

4-5 : آزمون فرضیات تحقیق.. 68

4-5-1 : آزمون همبستگی پیرسون. 68

4-5-2 : فرضیات فرعی تحقیق.. 69

4-6 : آزمون رگرسیون چندگانه. 76

4-6-1 : فرضیات مدل رگرسیون. 76

4-7 : فرضیات فرعی تحقیق.. 83

4-8 : آزمون رگرسیون چندگانه. 87

4-8-1 : فرضیات مدل رگرسیون. 87

* فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 : مقدمه. 94

5-2 : نتایج فرضیات تحقیق.. 95

5-2-1 : نتایج فرضیات اصلی تحقیق.. 95

5-2-2 : نتایج فرضیات فرعی تحقیق.. 97

5-3  : پیشنهاد‌های تحقیق.. 104

5-3-1 : پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق) 105

5-3-2 : پیشنهاد‌هایی به محققان آینده 107

5-4 : محدودیت‌های پژوهش… 107

5-4-1 : محدودیت در اختیار محقق.. 107

5-4-2 : محدودیت خارج از اختیار محقق.. 107

منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی.. 109

منابع و مآخذ فارسی.. 110

منابع و مآخذ انگلیسی.. 111

پیوست ها 112

پیوست شماره یک : پرسشنامه پژوهش… 113

پیوست شماره دو : محاسبات ضریب آلفای کرونباخ.. 118

 

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

 

دانلود پایان نامه اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیکی با عملکرد کارکنان
قیمت : 29000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
347 بازدید