دانلود پایان نامه ارزیابی فاکتورهای فضای خلاقانه در مدارس ابتدایی شهر گرگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

چکیده

مدرسه نهادی اجتماعی است که دانش‌آموز در آن نحوه نگرش به جهان، مهارت‌های زندگی و دانش‌ها را می‌آموزد و با عادات و رسوم اجتماع آشنا می‌شود؛ بنابراین عناصر تشکیل‌دهنده فضای آموزشی که وی در آن قرار می‌گیرد باید مجموعه‌ای باشد که در آن دانش‌آموز احساس راحتی کند. در این مسیر، آموزش‌وپرورش در بستر محیط معماری و فضای پویا و خلاق فراهم می‌شود. درون هر کودک انگیزه‌ای برای خلق کردن وجود دارد که آماده بیدار شدن است، اما به وجود آوردن شرایط به‌منظور حمایت از تلاش‌های خلاقانه کودکان به ما بستگی دارد.

هدف از انجام تحقیق، دستیابی و ارزیابی فاکتورهای فضای خلاقانه در مدارس ابتدایی شهر گرگان است. روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی می باشد و روش تحقیق کیفی-کمی است؛ و از شیوه های پیمایشی به شمار می آید. پس از مطالعات کتابخانه ای و یافتن متغیرهای موثر محیطی در خلاقیت، چک لیستی تهیه شد و توسط محقق بین مدارس ابتدایی دولتی شهر گرگان که از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند پر گردید. پس از بررسی پایایی و روایی، با استفاده از نرم‌افزار 20 SPSS داده ها به روش آماری- توصیفی تحلیل و عوامل تاثیر گذار به روش تحلیل عاملی استخراج گردید.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده 1

* فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 : مقدمه. 3

1-2 : بیان مسئله. 4

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 : اهداف تحقیق.. 9

1-5 : سئوالات تحقیق.. 10

1-6 : فرضیه های تحقیق.. 10

1-7: تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 11

* فصل دوم : ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

2-1 : مقدمه. 15

2-2: نقش آموزش و پرورش در تربیت… 15

2-2-1: تعریف تربیت… 16

2-3: تعریف خلاقیت… 16

2-3-1: پرورش و حفظ خلاقیت در کودکان. 18

2-3-2: تاثیر محیط مدرسه و خانه در خلاقیت کودکان. 19

2-4: ابعاد خلاقیت… 20

2-4-1: فرد خلاق.. 20

2-4-2: فرآیند خلاقیت… 21

2-4-3: محصول عمل خلاقانه. 21

2-4-4: محیط مناسب برای پرورش خلاقیت… 22

2-5: ویژگی کالبدی مدارس خلاق.. 23

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-5-1: مدارس اجتماعی بستر پرورش خلاقیت.. 24

2-6: عوامل موثر بر خلاقیت… 27

2-6-1: عوامل انسانی موثر بر خلاقیت… 27

2-6-2: عوامل فضایی موثر بر خلاقیت… 27

2-6-3: عوامل محیطی موثر بر بروز رشد خلاقیت… 29

2-7: خلاقیت و کودک.. 32

2-8: ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﺩﮎ.. 33

2-8-1: ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ.. 33

2-8-2: محیط و پویایی فیزیکی- ذهنی کودک.. 34

2-8-3: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ ﮐﻮدک در محیط خلاق.. .34

2-9: فرم ساختمان. 41

2-10: رنگ ها 43

2-11: نور. 46

2-12: پنجره 48

2-13: ابعاد ظاهری کلاس… 49

2-14: حرارت و تهویه کلاس… 50

2-15: صدا 50

2-16: سازماندهی و آرایش کلاس… 50

2-17: فضای سبز. 51

2-18: فضاهای باز و بسته. 53

2-19 : پیشینه تحقیق.. 56

2-19-1 : پیشینه داخلی تحقیق.. 56

2-19-2 : پیشینه خارجی تحقیق.. 59

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

* فصل سوم : متدولوژی (روش شناسی تحقیق)

3-1 : مقدمه. 63

3-2 : نوع و روش تحقیق.. 63

3-3: روش های جمع آوری اطلاعات… 63

3-4: ابزار گردآوری اطلاعات… 64

3-5: جامعه آماری.. 64

3-6: حجم نمونه. 64

3-7: اجزای پرسشنامه. 65

3-8: روش نمره گذاری در طیف لیکرت… 65

3-9: روایی پرسشنامه ها 65

3-10: پایایی پرسشنامه ها 66

3-11: روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

* فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1: مقدمه. 70

4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 70

4-3: آزمون نرمال بودن داده‌ها (آزمون کولموگراف-اسمیرنوف  (K-S)) 73

4-4: آزمون فرضیات تحقیق.. 72

4-4-1: آزمون همبستگی پیرسون. 72

4-4-2: فرضیات تحقیق.. 73

4-5: آزمون رگرسیون چندگانه. 77

4-5-1: فرضیات مدل رگرسیون. 78

* فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1: مقدمه. 84

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-2: نتایج فرضیات تحقیق.. 84

5-3: پیشنهاد‌های تحقیق.. 88

5-3-1: پیشنهاد‌های کاربردی (مبتنی بر فرضیات تحقیق) 89

5-3-2: پیشنهاد‌هایی به محققان آینده 92

5-4: محدودیت‌های پژوهش… 92

5-4-1: محدودیت های در اختیار محقق.. 92

5-4-2: محدودیت های خارج از اختیار محقق.. 92

* منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 96

* پیوست ها

1- خروجی های Spss 99

2- پرسشنامه ها 102

3- جدول مورگان. 106

و…………

دانلود پایان نامه ارزیابی فاکتورهای فضای خلاقانه در مدارس ابتدایی شهر گرگان
قیمت : 12000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۸ دی ۱۳۹۶
196 بازدید