دانلود پایان نامه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

چکیده

در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.

roy1

فهرست

فصل اول- مقدمه

(۱) مقدمه. ۱

۱-۱ متابولسیم روی.. ۲

۱-۱-۱ پیشگفتار. ۲

۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: ۲

۱-۱-۱-۳تاریخچه. ۳

۱-۱-۲متابولسیم روی.. ۳

۱-۱-۳-کمبود روی در بدن. ۴

۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ ۶

۱-۱-۴-مسموم کنندگی ZinC.

۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی. ۸

۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی. ۸

۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی: ۸

۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت.. ۸

۱-۱-۸-محرکهای دارویی: ۹

۱-۱-۹-نتیجه. ۹

۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات.. ۱۱

۱-۱-۹-۲مکملهای مغذی (۸۳)   Nutritinal supplement 11

۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی: ۱۲

۱-۱-۲-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12

۱-۲-۱-توزیع آهن در بدن: ۱۳

۱-۲-۲-هموگلوبین. ۱۳

۱-۲-۳-ذخیره آهن. ۱۳

۱-۲-۴-جایگاه انتقالی ‌آهن. ۱۴

۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption) 14

۱-۲-۵-۱مکانیسم جذب آهن. ۱۵

۱-۲-۶-فریتین سرم (serum ferritin) 15

۱-۲-۶-ساختمان فریتین : ۱۵

۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین. ۱۶

۱-۲-۶-۳-عمل فریتین در بدن. ۱۶

۱-۲-۶-۴-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی. ۱۶

مقادیر نرمال آهن سرم. ۱۷

۱-۲-۷-۱تغییرات روزانه در آهن سرم. ۱۷

۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم. ۱۷

۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی: ۱۷

۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: ۱۸

۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: ۱۸

۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: ۱۸

۱-۲-۹- روش اول: ۱۸

۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین): ۱۸

۱-۲-۹-۳- روش سوم: ۱۹

فصل دوم- – مواد و روشها

۲- مواد، وسایل، روشها ۲۱

۲-۱ مواد. ۲۱

۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: ۲۱

۳-۳- روشهای دستگاهی. ۲۱

۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : ۲۲

۲-۴-۱ تعیین طول موج ماکزیمم: ۲۲

۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۲۲

۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. ۲۲

۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۲

۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۲

۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۳

۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: ۲۳

۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۳

۲-۴-۳ بررسی اثر روی.. ۲۳

۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. ۲۳

۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین  ۲۴

۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین. ۲۴

۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: ۲۴

۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات   ۲۴

۲-۵- آزمایشات دیالیز تعادلی: ۲۴

۲-۵-۱ محلول‌های لازم: ۲۵

۲-۵-۲- طرز کار با دستگاه: ۲۵

۲-۵-۳- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: ۲۶

۲-۵-۴- روش کنترل PH: 26

۲-۵-۵- طرز اندازه گیری آهن: ۲۶

۲-۵-۵-۱- روش کار: ۲۶

۲-۵-۶- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین. ۲۷

فصل سوم-نتایج

۳- نتایج : ۳۰

۳-۱ تیتراسیون اسپکتروفتومتری: ۳۰

۳-۱-۱ تعیین طول موج ماکزیمم: ۳۰

۳-۱-۱-۲- اثر روی بر روی متالوتایونین. ۳۱

۳-۱-۱-۳ اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه: ۳۱

۳-۱-۲ بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: ۴۷

۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. ۴۷

۳-۱-۲-۲ اثر زمان: ۴۷

۳-۱-۲-۳ اثر یون بیکربنات: ۴۷

۳-۱-۲-۴ اثر اسید سیتریک.. ۴۷

۳-۱-۲-۶ اثر PH.. 48

۳-۱-۳ بررسی اثر روی.. ۴۸

۳-۱-۳-۱ اثر تغییرات غلظت روی.. ۴۸

۳-۱-۳-۲ اثر رقابتی روی با آهن. ۴۸

۳-۲ نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی: ۴۹

۳-۲-۱ تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین: ۴۹

فصل چهارم- بحث

بحث.. ۶۹

آزمایشات Invitro: 69

Refrences. 71

 

 

دانلود پایان نامه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
قیمت : 3600 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
62 بازدید