دانلود پایان نامه آلودگی هوا و آلاینده های آن

چکیده

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار ۱۰۱۴×۶/۵ تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع ۶۰ کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود ۹۹ درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با ۷۸ درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد.

alodegi hava

فهرست مطالب

مقدمه

ترکیبات جو

ارتفاع و ساختار جو

تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو

آلاینده های گازی شکل

آئروسلها

آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟

آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت

آلودگی هوا

هوای غیر آلوده

منشاء و ماهیت آلاینده های هوا

هوای آلوده

آلودگی هوا

کربن منوکسید

اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان

شیمی تشکیل co

غلظت و توزیع co

اثرات co روی انسان

اکسید های نیتروژن

منابع اکسید های نیتروژن

اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها

شیمی تشکیل NOX

چرخه نوری NO

اثرات NOX

کنترل آلودگی NOX

اندازه گیری NOX

هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی

هیدروکربن ها

منابع هیدروکربن ها

تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی

غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی

اکسیدهای سولفور

منابع سولفور اکسیدها

شیمی تشکیل soX

ذرات معلق

ترکیب شیمیایی ذرات معلق

اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی

کنترل انتشار ذرات معلق

ذرات معلق آلی

آلاینده های معدنی مختلف

بوها

تاثیر روی انسانها

تاثیر روی حیوانات

ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب

اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده

آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها

استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور

اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه

آلاینده های هوا

علائم قابل رویت

تیپ های کلی صدمات

مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها

کلروز و سایر تغییر رنگها

رشد غیرطبیعی گیاهان

شناخت اثرات مواد آلاینده

اثرات غیر قابل رویت

-رشد محصول

 اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی

بازدهی محصول

اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع

بخش ترجمه

دانلود پایان نامه آلودگی هوا و آلاینده های آن
قیمت : 3000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۴ دی ۱۳۹۴
124 بازدید