دانلود مقاله کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه های انرژی الکتریکی

دانلود رایگان مقاله کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه های انرژی الکتریکی

مقدمه

خلاصه: در مقاله حاضر چند تابع هدف جهت کنترل بهینه توان راکتیو و ولتاژ سیستم معرفی شده و نهایتاً بهترین آنها برگزیده که یک روش عددی غیرخطی بوده و از لحاظ HJ(Hooke & Jeeves) می شود.  جهت اینکار از روش بهینه سازی برنامه نویسی نیز بسیار ساده است، استفاده می شود. از آنجا که پخش بار در تحلیل سیستم بکار گرفته شده، روش مورد استفاده
قابل اعمال به هر نوع شبکه اعم از شعاعی، حلقوی و تار عنکبوتی، می باشد. نتایج شبیه سازی ها نشان داد هاند که هرگاه ولتاژ باسهای شبکه نیز در تابع هدف گنجانده شوند، نتایج بهتر خواهد بود. با توجه به سرعت بالا و سادگی روش ارائه شده، این مفید باشد. نرم افزار تهیه شده جهت (On-Line) روش می تواند در کنترل توان راکتیو و ولتاژ سیسیتم بصورت زمان واقعی خازن گذاری بهینه با توابع هدف متفاوت به یک شبکه توزیع شعاعی اعمال شده و نتایج حاصل به شکل جدول و منحنی آورده شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند

دانلود مقاله کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه های انرژی الکتریکی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
96 بازدید