مقاله پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

چکیده

در همهٔ پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى از روش علمى استفاده مى‌شود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل داده‌ها در شاخه‌هاى گوناگون بررسى جامعه‌شناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى عموماً به‌کار برده مى‌شوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونه‌گیری، و بررسى موردی

فهرست مطالب

فنون پژوهش
آزمایش
نقش‌هاى جامعه‌شناسى
جامعه‌شناس به‌عنوان یک دانشمند
جامعه‌شناس به‌عنوان یک تکنسین
جامعه‌شناس به‌عنوان یک معلم
نمونه‌گیرى
بررسى‌هاى موردى
عوامل زمانى در تحقیق
بررسى معطوف به ماسبق
بررسى معطوف به آینده
جامعه‌شناسى ناب و کاربردى
جامعه‌شناسى عامیانه
بررسى‌هاى مشاهده‌اى
رشته‌هاى تخصصى جامعه‌شناسى
علم فارغ از ارزش
دشوارى‌هاى تحقیق جامعه‌شناختى
شرایط اجتماعى متغیر
ماهیت تحقیق جامعه‌شناختى
پیش‌بینى ناپذیرى رفتار انسان‌ها
محدودیت‌هاى اخلاقى
محدودیت در انجام آزمایش

مقاله پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن
قیمت : 2000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ آبان ۱۳۹۴
79 بازدید