دانلود مقاله نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها

چکیده

در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند.

اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است.

اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، جان درایدن، جانسن و کالریچ و دیگران در می یابیم که:

اولاً جریان فکری ادبی که از ارسطو شروع و به کالریچ ختم می شود، متناسب با شرایط فرهنگ اروپایی است؛ به ین صورت که اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقی در حوزه ی ادبیات دارای نقش و معنای خاصی بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشین «تعالیم اخلاقی» می گردد.

ثانیاً در تعریف ماهوی شعر و ادبیات با مشکلات و نارسایی های چندی روبه رو هستیم که تعمیم آن نظرها به آثار ادبی مهم دنیا، نه تنها مشکل، بلکه گاهی ناممکن و یا حداقل ضعیف می باشد.

در این مقاله ضمن تبیین و روشنگری جریانات تاریخی آراء ادبی غربی، که از اخلاق به التذاذ و از ایضاح به ابهام می گراید، سعی شده با کمک از نظریه های ادبی خواجه نصیر و بند کروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، یک تعریف جامع و کاربردی تری از ادبیات ارائه شود تا گره گشای بسیاری از مشکلات ادبی و علمی ما باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و مباحث

آراء یونانیان و غربی ها در باب ماهیت سخن ادبی

افلاطون و الهامی بودن شعر

ارسطو و ساختار شعر و سخن ادبی

دفاع سیدنی از نظریه ی ارسطو

جان درایدن و طبیعت عام بشری

وردزورث و حقیقت کلی شعر

کالریچ و آفرینندگی

شع

نظر شلّی در دفاع از شعر و سخن ادبی

نظریه ی ادبی فرمالیسم

نظریه‌ی ساختار گرایی  و ادبیات

نیچه و لذّت ادبی

ابهام گرایی و پوچی در ادبیات

نظر ژان پل سارتر درباره ی ادبیات

مفهوم و ماهیت سخن ادبی در بین عرب ها

تحلیل آراء حکما و نظریه پردازان ایرانی

مفهوم امروزی ادبیات

نظر خواجه نصیر درباره ی شعر و سخن ادبی

نتیجه‌گیری نهایی

ABSTRACT

منابع و مآخذ

نظر کروچه درباره ی ادبیات

 

دانلود مقاله نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها
قیمت : 2500 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
87 بازدید