دانلود مقاله مدیریت پروژه

چکیده

دراوایل دهه ۵۰میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.
سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از۳۰۰۰پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را۲سال جلو انداخت.
موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:
روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست  می آید.

modiriat2

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول 

تاریخچه مدیریت پروژه

تعاریف مدیریت پروژه

فصل دوم                                                    

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه

اقدامات مدیریتی

وظایف مدیریت پروژه

کاربردهای مدیریت پروژه

فصل سوم                                                    

فوایدومحدودیتهای پروژه

فصل چهارم                                                  

فرایندهای پروژه

گروههای فرایند

تعامل بین فرایندها

فرایندهای عمده واصلی

فرایندهای فرعی وکمکی

فرایندهای اجرایی

فرایندهای کنترلی

فرایندهای اختتامی

فصل پنجم          

نرم افزار(PPrimavera Project Planner

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM)

شناخت اجزای مدلOPM

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)

دسته بندی – نظراجمالی

دسته بندی PPP

دسته بندی SMCI

گامهایOPM3 بطور خلاصه

ورود به روندبهبود

خلاصه ونتیجه گیری

فصل ششم                                                    

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن

ورودیهای برنامه ریزی محدوده

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز

خروجیهای فرایندآغاز

مدیریت محدوده پروژه

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات

فرایندکنترل کلی تغییرات

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه

فراینداجرای برنامه پروژه

فرایندتهیه برنامه پروژه

مدیریت فرایندهای پروژه

ارتباط فرایندها

تشریح مفاهیم

واژه نامه انگلیسی – فارسی

فهرست منابع

 

دانلود مقاله مدیریت پروژه
قیمت : 4000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۴ آبان ۱۳۹۴
73 بازدید