دانلود مقاله سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

چکیده

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.
مولوی علیه الرحمه می فرماید:
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست     لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد.

دانلود رایگان

۶

فهرست مطالب

فصل اول (مقدمه)
بیان مسأله
اهداف تحقیق
سوالات پژوهش
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر  (۱۸۷۰)
نظریه اریکسون  (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت
نظریه کورت لوین )۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان
نظریه کارل راجرز  (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف

پیشینه پژوهشی
الگوی پزشکی
الگوی محیطی
مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه:
یافته ها
بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری، سال ۱۳۸۴)
نتیجه گیری
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل داده
یافته های تحقیق

و……………………………

دانلود مقاله سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ شهریور ۱۳۹۴
68 بازدید