دانلود مقاله دردهای ناگهای در سرطان

دردهای ناگهای در سرطان

در يك بيمار مبتلا به سرطان اين احتمال وجود دارد كه دردهاي مزمن ثابت و يكنواخت بهمراه دردهاي حاد و بطور گذرا افزاينده بطور همزمان وجود داشته باشند. در يك مقاله در رابطه با درمان دردهاي غيرقابل كنترل در سرطانهاي پيشرفته آمده است: «درد در اين مراحل معمولاً هميشه ثابت و يكنواخت است. حتي در صورتي كه چنين دردي تشديد اغلب يكنواخت و زمينه اي همراه آن وجود دارد.»
اكثر پزشكان و بيماران در رابطه با وجود دردهاي ثابت و دوره هاي تشديد درد در سرطان متفق القولند. چالش موجود در برابر پزشكان و پرستاران كسب مهارتهاي لازم جهت استفتاده از داروهاي ضد درد مخدر در دسترس براي كنترل مناسب درد ثابت براي اكثر طول روز مي باشد. از نظر تاريخي بنظر كنترل درد مزمن ثابت ناشي از سرطان به كنترل دردهاي حاد و گذرا ترجيح داده مي شود.

فهرست

تشخيص زودرس دردهاي متعدد و مختلف در سرطان

جلب توجه پزشكان به مقوله دردهاي ناگهاني

معاني مختلف درد «ناگهاني» در كشورهاي مختلف

قواعد مربوط به درد سرطان و دردهاي ناگهاني

آيا درد ناگهاني در اثر درمان دارويي ناكافي ايجاد مي شود؟

آيا درد ناگهان فقط در صورت كنترل درد زمينه اي بروز مي نمايد؟

آيا درد ناگهاني با تحرك مربوط است؟

آيا درد ناگهاني يك تشديد بدون علت درد است؟

شيوع درد ناگهاني مشخص نيست

ارزيابي درد ناگهاني

كنترل دردهاي ناگهاني و ملاحظات ابتدايي

كنترل دردهاي ناگهاني: انتخاب و تنظيم مقدار داروهاي مخدر

كنترل دردهاي ناگهاني: انتخاب راهي براي تجويز

نتیجه گیری

دانلود مقاله دردهای ناگهای در سرطان
قیمت : 1900 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
30 بازدید